A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


A AachenAacheni székesegyház- francia Aix-la-Chapelle, latin Aquae Grani, késõbb Aquisgranum -; 
Nagy Károly birodalmának központja, három frank egyházi zsinat színhelye (816, 817, 818-819) Kegyes Lajos uralkodása alatt. A római, bizánci és ravennai építészeti megoldásokat alkalmazó aacheni dómot Nagy Károly (Charlemagne) építtette; az épület szolgált a császárnak és udvartartásának templumul [cathen] [Aachen város német nyelvû portálja]vissza / back
 

Aagaard, Johannes (sz. 1928) Johannes Aagaarddán lutheránus teológus, az új vallási mozgalmak kutatója, a Dialog Center International vezetõje az aarhusi egyetemen. 

abba  atyám (arámi megszólítás) vissza / back

Abbász Abbasz (Mekka, cca.568 - Medina, 652) Mohamed próféta nagybátyja, aki elõször az iszlám ellenségeihez szegõdött, s csak a Bedr mellett vívott gyõzelem  után, 624-ben követte unokaöccsét. Õ az õse a róla abbasszidának nevezett dinasztiának, mely az Omajjádok bukása után ragadta magához a kalifai hatalmat. [Encyclopaedia of the Orient]

Abbász Effendi Abdul Baha

Abbászida dinasztia kalifák önmagát Mohamed próféta nagybjátyjától, Abbásztól származtató dinasztiája, mely 750-tõl 1258-ig uralkodott Bagdadban. [Marcali Henrik Nagy Képes Világtörténete]

Abd al-Vahab l. Mohamed ibn Abd al- Vahab

Abdu'l-Baha (1844-1921)

Abhidarma (Abhidamma)-pitaka 

abolicionisták, Abolition Movement

Abélard, Petrus Abelardus (1079-1142)

abolicionisták

Ábrahám (Ibrahim) vissza / back

Ábrahám-vallás

Ábrahámi vallások (Abramic/Abrahamic Religions): Azok a vallási tradíciók, amelyek Ábrahám (Ibrahim) pátriárkáig, az õ Istennel való szövetségéig vezetik vissza eredetüket: a judaizmus, a kereszténység, az iszlám. Ábrahám és Izsák Rembrandt festményénAz ábrahámi vallások istene a világtól elkülönül, s az ember feladata az, hogy neki engedelmeskedjen. A - ma a Bombay/Mumbai környékén élõ párszik között tovább élõ - Zarathustra-vallással együtt a könyv vallásainak (a Tóra, a Biblia, a Korán, illetve az Aveszta vallásainak) is nevezik õket. Az ábrahámi vallások világképe - szemben az indiai eredetû vallásokkal: az örökös körforgást hirdetõ hinduizmussal és az abból való kilépést egyéni megváltás-lehetõségnek tekintõ buddhizmussal -  történelmi (eszkatoligikus, üdvtörténeti); kezdettõl, teremtéstõl végig, világvégig ível. Arnold Toynbee 20. századi angol történetfilozófus a vallásoknak ezt a csoportját nyugati vallásoknak nevezte. [wikipedia] [Lenonard Swidler: Islam and the Trialogue of Abrahamic Religionsvissza / back

abrakadabra

abraxas

abszolúció (lat.) feloldozás, bûnbocsánat

abszolút, abszolútum

absztinencia (lat.) tartózkodás, önmegtartóztatás

Abu Bakr (+634) Mekkai kereskedõ, Mohamed barátja támogatója, veje, annak halála után két évig (632-634) az elsõ kalifa ("utód") [answering-islam.org]

Acton lordja /Lord Acton - John Emerich Edward Dalberg (1834-1902) angol történész, parlamenti képviselõ, aki mint katolikus, 1869-ben Rómába utazott, hogy megszervezze az ellenállást az I. Vatikáni Zsinaton végül mégis megszavazott pápai tévedhetetlenség-dogma ellen. Szállóigévé lett kifejezésével  „Minden hatalom korrumpál - az abszolút hatalom abszolút korrumpál." vissza / back

adakozás, adomány az istentisztelet része, az õskereszténységtõl kezdve a hívek önkéntes egyházi célokra való pénz-, vagy természetbeni adománya

Ádám

Adams, James Luther (1901-1994) James Luther Adams [UUA.org: James Luther Adams]

Adamski, George (1891-1965) amerikai okkultista, az ufókban, repülõ csészealjakban való hit népszerûsítõje; azt állította, kapcsolatba került az "ûrbéli testvérekkel" (space brothers). 1953-ban megjelent, Desmond Leslie-vel írt Flying Saurces Have Landed címû könyve, amely teozófiai forrásokból merít, azt az Erich von Däniken és Shirley Maclaine által is osztott nézetet népszerûsíti, amely szerint jártak már a Földön idegenbõl jött asztronauták. (hexham) vissza / back

adharma (szanszkrit) Az igazság és az erény hiánya, a dharma ellentéte. A nem-tudásból fakad, restség és mohóság jellemzi; ez a hinduizmusban a Rossz.

adi-buddha (eredeti buddha, õsbuddha; szanszkrit) A mahájána buddhizmusban, különösen Tibetben és Nepálban használt kifejezés az õsbuddhát, illetve magát a buddhaságot jelöli, megkülönböztetve a Buddha másodlagos földi manifesztációinak fogalmától. vissza / back

Adidam The Way of the Hart [religiousmovements.org]

Adi Granth (Szahib) a szikhek gurunak, vagyis embernek tekintett szent könyve

Adler, Alfred (1870-1937) Osztrák pszichiáter, Freud tanítványa, majd az individuálpszichológia megalapítója. Volt mesterével ellentétben, aki szerint az neurózis a szexuális ösztön, a libido túlerejébõl és a társadalom ellenállásába való ütközésébõl keletkezik, azt vallotta, hogy a neurózisok oka a gyermek kisebbrendûségi, pontosabban kisebbértrékûségi érzésében (Minderwertigkeitsgefühl), illetve – Nietzschétõl vett szavakkal – „a hatalom akarásában” (Wille zur Macht) keresendõ. Ez persze hajtóerõ is, amely fejlõdésre, célok kitûzésére ösztönöz. Adler szerint a neurózisoknak nem öntudatlan okuk, hanem öntudatlan céljuk van. vissza / back

Adonai, Adonáj (héb.) Úr, Isten egyik - kimondható - neve a héber Bibliában

adopcianizmus (Keresztény eretnekség, Jézus eredetileg ember volt, de jó magaviseletéért az Isten a fiává fogadta.)

adoráció (lat.) hódolat, imádás

adraste kelta emberáldozat

advent (lat.) Krisztus-várás, a karácsony elõtti négy hét (lásd: egyházi év) [origo.huvissza / back

adventizmus, adventisták (hetednapos) a szombatnapot megtartó, Krisztus közeli visszajövetelét váró szabadegyház, amely a 19. sz. közepén alakult az USA-ban [adventista.lap.hu/]

advocatus Dei (lat.) a szentté avatandó személy érdemeit felsoroló Isten ügyvédje

advocatus diaboli (lat.) ördög ügyvédje; a szentté avatandó személy hibáit sorolja fel hivatalból vissza / back

ÁÉH Állami Egyházügyi Hivatal

Afrika vallási térképe

Aga Khan (Aga Kán) a síita iszmaeliták vezetõje [gazdagok] []

Agama

agapé (gör.) Isten szeretete, szeretetvendégség (lat. caritas vagy dilectio)

Agapé Gyülekezet Magyarországon törvényesen bejegyzett, pestlõrinci székhelyû, a Magyarországi Baptista Egyházból kivált kisegyház [agapegyulekezet.huvissza / back

agenda (lat.) szertartáskönyv, istentiszteleti rendtartás

aggiornamento

Agni : hindu tûzisten, Indra után a legfontosabb istenség a Rig Védában, amely mintegy kétszáz õt dicsõítõ himnuszt tartalmaz.

agnosztikus - agnoszticizmus (gör.) a valóság teljes megismerésének tagadása; ennek a filozófiai irányzatnak a híve [ocrtvissza / back

Agnus Dei (lat.) Isten Báránya; Jézus Krisztus elnevezése (Jn 1,29)

ágostai (augsburgi) hitvallás az evangélikus (lutheránus) egyház alapvetõ hitvallási irata 1530-ból

agykontroll José silva [origo.hu]

agymosás / brainwashing  [cesnur] [skepdic.com]

ahimszá (hindu-buddhista fogalom) nem ártás [Ahimsa The Hindu Ethic of Non-Violence] [] 

Ahmadija (Ahmadijja Ahmadya Ahmadiya Ahmadiyya) Az ortodox fõsodor által eretneknek tekintett muszlim szekta, amelyet Indiában a 19. században alapított Mirza Gulam Ahmad. Mirza Gulam AhmadMuszlim megújhodási mozgalomnak indult, de 1889-ben Ahmad bejelentette, hogy kinyilatkoztatást kapott, amelynek értelmében hódolat illeti meg; azt állította, õ a mahdi, a világtanító, akit a zoroasztriánusok, a hinduk és a buddhisták várva vártak, õ Krisna avatar-ja (megtestesülése), aki Mohamed szellemében jött el. Azt állította, hogy a Korán 61. szúrája õt jövendölte meg, s személye olyannyira eggyé vált Mohamedével, hogy nem mond ellent az iszlámnak, ha õt is prófétának nevezik. Hívei szerint jeleket viselt és csodákat mûvelt. Halála után fia, Bashir Al-din Mahmud Ahmad követte a mozgalom élén, amely világszerte elterjedt. A tanítást Gulam Ahmad Az iszlám tanításai címû könyve foglalja össze. A kereszténységrõl ebben Ahmad azt tanítja, hogy Jézust keresztre feszítették, de még élve levették a keresztrõl. Az Új életet kezdõ Jézus Kasmírba ment, ahol tanított, megházasodott, s 120 éves korában halt meg. (hexham) [columbia encyclopedia] [Ahmadiyya Muslim Community] [The Lahore Ahmadiyya Movement in Islam] [Ahmadiyya.com] [ANTI AHMADIYYA MOVEMENT IN ISLAM HOMEPAGEvissza / back

Ahriman Ahra Manyu (– Spenta Manyu)

Ahura Mazda (Ormazd) "Bölcs Úr", a "Fény Ura", a legfõbb istenség neve a zoroasztrianizmusban

aion, aión (gör.) világ, korszak, idõtartam, hosszú idõ

aitiológiai (aetiologiai) mítosz

Aix-la-Chapelle Aachen

ajatollah (arab) síita muszlimok tiszteletbeli címe Iránban népi konszenzus alapján vissza / back

Akadémia

akarat szabadsága akaratszabadság szabad akarat Erasmus és Luther vitája

akatolikus (lat.) nem katolikus vallású keresztényvissza / back

al-Afghání, Dzsamál ad-dín (1839-1897) afgán-perzsa vallási reformátor, pán-iszlamista, 

al Aksza mecset 

akupunktúra

alamizsna (gör.) hit indításából gyûjtött szeretetadomány; a legtöbb vallásban kötelezõ kegyességi gyakorlat vissza / back

alaviták alawis Szíriai muszlim szekta, amely hiszi Alinak, Mohamed fivérének istenségét

Alberione, Giacomo

Albertus Magnus (Albert von Bollstadt, Albertus Teutonicus, Nagy Szent Albert) (1193-1280) Német dominikánus szerzetes, filozófus és teológus, Aquinói Tamás mestere, enciklopédikus mûveltsége miatt doctor universalisnak nevezték; a Katolikus Egyház (XI. Piusz) 1931-ben avatta szentté. [Keresztény teológusok és bölcselõk lexikona]

albigensek albigensek albiak – a katharokkal és a valdensekkel valdiakkal rokon középkori eretnekmozgalom a 12-13. századi Dél-Franciaországban vissza / back

áldás 1. az isteni erõ és ajándék továbbadása, közlése, többnyire a hagyományban rögzített módon (pl. “ároni áldás”: 4Móz 6,22-26; az apostoli köszöntés: lKor 1,3, kitárt kezekkel vagy kézmozdulattal); 2. személyek, tárgyak, az úrvacsorai bor és kenyér megáldása vissza / back

áldozás, egy szín alatti, két szín alatti

áldozat - termésáldozat, véres állatáldozat, emberáldozat, égõ áldozat 

áldozati bárány (scapegoat)

áldozócsütörtök Krisztus mennybemenetelének napja, pünkösd elõtt tíz nappal vissza / back

alexandriai iskola

alfa és ómega 1. a görög abc elsõ és utolsó betûje; 2. Jézus Krisztusra vonatkoztatva: õ a kezdet és a vég (Jel 1,8)

Ali Mohamed veje és unokaöccse 

alkímia [The Alchemy Web Site] [skepdic.com]

Allah

alija aliya, (héb.) visszavándorlás Izraelbe

állam és egyház szétválasztása

Állami Egyházügyi Hivatal (ÁÉH) vissza / back

államvallás

allegória vissza / back

alleluja, halleluja (héb.) dicsérjétek az Urat!; örvendezzetek

alma mater (lat.) “szeretõ édesanya”; iskola, protestáns kollégiumok megnevezése

als-ob mintha, as if, A mintha filozófiája (Philosophie des Als-Ob, Hans Vaihinger)

alumbrados (illuminati – megvilágosodottak) a személyes szentséget és megvilágosodást hirdetõ 16-17. századi spanyolországi reformmozgalom

amalekiták

Amaterasu, Amateraszu: Magas rangú napistennõ a Sinto vallásban; az õ egyenesági leszármazottjának tekintették a huszadik század közepéig a mindenkori japán császárt. vissza / back

Ambrus, Szent - Ambrosius - minánói püspök +397 Latin egyházatya, Szent Ágoston mestere, az arianizmus egyik legharcosabb ellenfele vissza / back

ámen (héb.) úgy legyen, igaz; az ima és a prédikáció végét jelzõ szó

amendment, first – az amerikai alkotmány alkotmány erejû elsõ kiegészítése, amely kimondja, hogy a kongresszus nem hozhat olyan törvényt, amely korlátozná a szabad vallásgyakorlást vissza / back

Amenhotep IV. Ehnaton

American Bible Society 

American Unitarian Association (Amerikai Unitárius Szövetség, AUA) [www.americanunitarian.org] [AUA faq @ beliefnet

Amerikai Evangélikus Lutheránus Egyház (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA) ötmillió tagot számláló amerikai lutheránus egyház [Evangelical Lutheran Church in America]

Amisok (Amish) keresztény közösség, amely az újrakeresztelõ mennoniták svájci ágáról szakadt le a 17. század utolsó évtizedében az alapító Jacob Amman (Ammann, sõt Amen) vezetésével. Az Egyesült Államokba a 18. századba jutott el. Egyszerûen öltözködnek, faluközösségekben élnek. 
[religiousmovements.orgvissza / back

Amman, Jacob 

AMORC v. A. M. O. R. C.(Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis)  A Rózsakereszt Régi és Misztikus Rendje (Rózsakeresztes Rend)

Amritszár, Amritsar

Amszterdami Gyûlés (1948)

amulett

Amway [www.amway.com] [ex-cult] [skepdic.com]

anabaptizmus újrakeresztelõk, felnõtt keresztséget vallók mozgalma. A baptisták amerikai eredetû mozgalmánál régebbi, a német reformáció kommunisztikus münzeri irányzatában gyökerezik [Biblical Viewpoints- An Anabaptist-Mennonite Sitevissza / back

analógia

Ananda

anarchizmus

anatéma anathéma, anathema  (görög) 1. egyházi átok; 2. az egyház ünnepélyes tanításának záradéka, azokra vonatkoztatják, akik ezt a tanítást nem fogadták el. vissza / back

Anati, Emmanuel olasz régész, aki szerint a kinyilatkoztatás a korábban gondoltnál több száz kilométernyivel északkeletebbre, az izraeli Negev 840 méter magas, kietlen Har Karkom (Sáfrány-hegy) nevû fennsíkján, nem pedig az arab nevén Dzsebel Musza jóval fenségesebb bércei közt történt. [HVG  1999. szeptember 4. - Hol született a tízparancsolat? - Törvény helye] vissza / back

András-kereszt

androgün

anglikán egyház   A lutheránus és kálvinista mellett a protestantizmus harmadik mérsékelt ága, amelynek története VIII. Henrik király Vatikánnal való szakításáig (1529) megy vissza. vissza / backAzóta az anglikán egyház (Church of England) államegyház, amelynek feje a mindenkori király - ettõl eltekintve azonban Henrik életében mind az egyház szervezete, mind a tanítás lényegében katolikus maradt. A a kálvinista tanokra épülõ hitújítást a kilencévesen trónra került VI. Edward (1547-1553) nevében  Thomas Cranmer Cantarbury-i érsek érsek vezette be. Az 1549-ben kiadott Book of Common Prayer (BCP, Közös imádságok könyve) angol nyelvû liturgiát és két szín alatti áldozást írt elõ, s az úrvacsorával és a predestinációval kapcsolatban is kálvinista alapokon állt. Az anglikán egyház így hitrendszere protestáns lett, miközben egyházszervezetében és liturgiájában sokat õriz a katolicizmusból. Az anglikánok nem utasították el az apostoli utódlás (apostoli szukcesszió) elvét, vagyis ragaszkodnak ahhoz, hogy püspökeiket érvényesen felszentelt püspökök szenteljék fel, amiért Amerikában püspöki (episzkopális) egyháznak is nevezik magukat. A 19. századtól egymás mellett él az anglikanizmusban az anglokatolicizmus irányzata, amelynek képviselõi a katolikus egyházhoz közelednének, valamint az az irányzat, amelyik az evangéliumi egyházak - baptisták, metodisták - példáját követve a protestáns gyakorlatokhoz és tanokhoz ragaszkodna inkább. Közülük való az anglikán egyház tavaly, 52 éves korában hivatalba lépett új prímása, az új Canterbury-i érsek, Rowan Williams, aki radikális pacifizmusán kívül azzal keltett feltûnést, hogy bejelentette: egyházát szét akarja választani az államtól, s megszüntetni államegyházi státusát - amellyel a területenként önállóan szervezõdõ, hol anglikának, hol episzkopálisnak nevezett egyházak nem rendelkeznek. [Church of England] [anglicans onlinevissza / back

angloizraelizmus (Anglo-Israelism) John Wilson által 1800 körül alapított mozgalom, amely szerint Izrael elveszett törzsének Anglia az otthona, a mai angolszászok pedig Isten kiválasztott népe. [religiousmovements.org]

anglokatolikusok Az Római Katolikus Egyházhoz való közeledést szorgalmazó irányzat Anglikán Egyházban [Anglo-Catholic Socialism Page ]

angelológia (gör.) az angyalokkal foglalkozó tan

angyal (görög angelosz = küldött; héberül ?) üdvözült tiszta szellemi lény, akinek van személye, értelme és szabad akarata, de nincs teste (kárhozott tiszta szellemi lény az ördög). Az angyaloknak rangsoruk van; lehetnek fõ- vagy arkangyalok, mint Gábriel vagy Mihály, akiken kívül a Héber Bibliában angyalok, ôrangyalok, szeráfok, kerubok szerepelnek. vissza / back

angyalok

animizmus (lat.) vallási elképzelés, amely szerint minden tárgynak megvan a szelleme, lelke

annullál (lat.) érvénytelennek nyilvánít

anticionizmus az iszlámban

anti-cult movement (kb. a. m. "szektaellenes mozgalom")

antijudaizmus 

Antikrisztus Krisztus ellen fellépõ szellemi erõ, vagy személy (a Sátán); Krisztus és az egyház ellensége [RYSZARD PRZYBYLSKI: Az Antikrisztus halála] [] []

antiszemitizmus [wikipedia: Anti-Semitism; Arab anti-semitism; Islam and anti-Semitism; Blood libel; Christian anti-Semitism; Christian Identity; Holocaust; Holocaust denial; Holocaust revisionism; Nation of Islam anti-semitism; Anti-Zionism
[Pelle János: Antiszemitizmus és tudatalattivissza / back

antitrinitarianizmus, antitrinitáriusok szentháromságtagadók unitáriusok

antropomorfizmus (gör.–lat.) Isten valóságának emberi formában való ábrázolása vissza / back

antropológia, kulturális

antropomorfizmus(gör.–lat.) Isten valóságának emberi tulajdonságokkal való leírása

antropozófia [skepdic.com]

anyakönyv A Trentói Zsinat 1563-ban rendelte el, hogy az egyházközségek anyakönyvet vezessenek a megkereszteltekrôl és a házasságot kötöttekrôl, majd 1614-ben a bérmáltak, illetve konfirmáltak és a halottak anyakönyvét is bevezették. A történelmi egyházak mindegyike vezetett és vezet anyakönyveket. Magyarországon 1895. október 1-jéig csak egyházi anyakönyvek léteztek; ezek hivatalos állami okiratoknak számítanak. (szószedetvissza / back

apáca római katolikus vagy ortodox nõi szerzetes (a latin abbatissa, apátnô szóból).

apát

apátság

Apión

apokalipszis (gör.) a Jelenések Könyve, az Újszövetség utolsó irata; szó szerint: elrejtett, titkos dolgok feltárulása

apokalipszis lovasai a Jelenések Könyvében szereplô négy lovas: a Halál, a Pestis, az Éhinség és a Háború jelképei 

apokaliptikus irodalom (gör.) irodalmi mûfaj, amely a világ végét, a végítéletet, a rejtett dolgok feltárulását ábrázolja; a bibliában (kisebb részektõl eltekintve) Dániel könyve és a Jelenések könyve ezen kategóriába tartozik vissza / back

apokaliptikusok középkori keresztény eretnekség; megalapítója Joachim a Floris (+1202) calabriai apát írásaiban harcot hirdetett a „testi” egyház ellen, s megjövendölte a „lelki” egyházat, amelynek új berendezkedése és evangéliuma lesz. Követõi, akikkel az inkvizíció számolt le, az Apokalipszis vadállatait az egyház vezetõivel, az Antikrisztust a pápával azonosították. vissza / back

apokrifek apokrifusok (gör.) rejtett, titkos; a pr. kánonból kihagyott szent könyvek

apológia (gör.) hitvédelem; valamely vádlott szóbeli vagy írásbeli védelme; Apologéták a kereszténység védelmezését, a zsidó és pogány vádak megcáfolását tûzik ki célulvissza / back

apologéták

apollói

Apollón, Apollo, 

apologéták ókeresztény hitvédõk, akik a 2. század végétõl védték a páli fordulatot, a zsidóságról leváló kereszténységet igaz filozófiának ábrázolva, egyszersmind eretnekségek ellen is harcolva -  Justinus (89-165), Irenaeus (140-202), Tertullianus (160-222) vissza / back

apostol (gör.) küldött; 1. szûkebb értelemben Jézus 12 tanítványa; 2. tágabb értelemben: a Krisztus ügyében járók vissza / back

apostoli áldás 

apostoli atyák

apostoli hitvallás, credo, a Hiszek egy Istenben kezdetû imádság

apostoli nunciatura  pápai követség; a Szentszék diplomáciai képviselete a 16. század óta

apostoli Szentszék a pápa és a római kúria összefoglaló neve vissza / back

apostoli szukcesszió  közvetlenül az apostoloktól származó s azóta töretlen jogfolytonosság a katolikus, az ortodox és az anglikán egyházakban, amely a püspökszentelések személyes kézrátételeinek sorában hagyományozódik tovább. A reformációval megszakadt; a protestáns püspököket - az anglikánok, illetve episzkopálisok kivételével - avatják, nem szentelik. vissza / back

aposztata (gör.) hitehagyott, esküszegõ

aposztázia (gör.) hitehagyás, hittagadás; nyílt szakítás a keresztény egyházzal

apoteózis az ókorban kiváló emberek istenné magasztalása

Applewhite, Marshall Herff (1927-1997) Követõi számára "Do" vagy "Bo", Bonnie Nettles-szel együtt annak Heaven's Gate mozgalomnak a társalapítója, amely tömeges öngyilkosságot követett el 1997-ben. Iskolai zenetanár, aki elõbb teozófiai és különféle okkult hatások alá került, majd munkáját otthagyva az UFO-hit vándorprédikátorának állt. vissza / back

aprószentek

Aquinói (Szent) TamásAquinói (Szent) Tamás[Stanford Encyclopedia of Philosophy]

aranyborjú

aranyszabály, erkölcsi

archimandrita

Ardzsuna, Arjuna

arianizmus a 4. századi alexandriai Ariustól származó Keresztény eretnekség, amely szerint a Fiú nem egylényegû (homousziosz), hanem hasonlényegû (homoiusziosz) az Atyával [pallas]

ariánusok [Arians of the Fourth Century by John Henry Newman]

ariánusok A népnyelv Erdélyben így hívja az unitáriusokat vissza / back

Arius (cca 250-336) líbiai születésû alexandriai teológus, eretnek, aki szerint az ember Jézus, a Fiú nem egy-, hanem csak hasonlényegû Istennel, az Atyával. [pallas]

Arisztotelész

árja

Árja-Szamádzs Arya Samaj Árják Közössége A Dajanand Szaraszvati által 1875-ben alapított társaság a kereszténységre, illetve iszlámra áttért hindukat próbálta visszatéríteni. Dajanand vissza a Védákhoz! mottóval hirdette meg a hinduizmus gyökeres reformját, a Védákban azonban éppen a kereszténységben és az iszlámban kárhoztatott egyistenhitet fedezte fel. Véda-kommentárjaiban elfogadta a hinduizmus tanítását a lélekvándorlásról, de elítélte a bálványimádást, a kasztrendszert és az áldozatok bemutatását. vissza / back

arkangyal

Arkánum

Arkoun, Muhammad

Armageddon v. Hermageddon (héb.) a Jelenések Könyve 16,16 szerint az a hely, ahol a végítélet bekövetkezik, mivel ószövetségi csaták színhelye is volt, a Jehova tanúi ezt a kettõt egybekapcsolják

arminianizmus

Arminius, Jacobus (1560-1609) Holland teológus, az arminiánus teológia névadója, akire a holland remonstránsok is mint alapítójukra hivatkoznak vissza / back

Armstrong, Karen

Asatru norvég pogány vallás [ocrt]

askenázi (héb.) kelet- és közép-európai, illetve onnan származó zsidók; nagyobb történelmi léptékkel az európai, keresztény országokból származó zsidók, szemben a muszlim uralom alól származó zsidókkal, a szefárdokkal. vissza / back

Asóka Ashoka Priyadarshin (kb. i. e. 272-232)

asszimiláció

aszkéta

aszkézis (gör.) önsanyargatás, önmegtartóztatás; a megszentelõdésért, a keresztény tökéletesedésért gyakorolt önfegyelmezõ életgyakorlat az életszentség érdekében vissza / back

asztrológia (gör.) csillagjóslás

Asztrik, más nevén Anasztáz, kalocsai érsek (+1044 k.). Egy legenda szerint I. István király követeként õ hozta Magyarországra a pápa által adományozott koronát. [Magyar Életrajzi Lexikonvissza / back

asztrológia

ateizmus istentagadás, vallásellenesség; hit abban, hogy nincs Isten, illetve nem-hit abban, hogy van Isten. Három radikális ateista: Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud. [ocrt] [ateizmus honlap]
[skepdic.com] [Voltaire's Philosophical Dictionary: atheism section 1.); atheism section 2.)] [Percy Bysshe Shelley: The Necessity of Atheism] [A Declaration of Intellectual Independence: An Atheist Manifesto by Joseph Lewis]

Athanasius (c. 296-373) görög teológus, alexandriai püspök 

athanasiusi hitvallás

Athenagorasz 2. századi filozófus, az egyik legkorábbi keresztény apológia szerzõje. Marcus Aurelius császárhoz és fiához, Commodushoz címezve szavait megvédte a keresztényeket az ateizmus, kannibalizmus és incesztus vádjaival szemben, s egyenlõ elbánást, illetve polgárjogot követelt nekik. Írásai azért is jelentõsek, mert az elsõk között vetette fel szentháromság doktrínáját. vissza / back

Athenagorasz (1886-1972) konstantinápolyi egyetemes pátriárka; 1964-ben Jeruzsálemben találkozott VI. Pál római pápával, akivel feloldották a nyugati és a keleti egyház 1054-es szakadása óta kölcsönösen érvényben volt átkokat. vissza / back

Athoszvissza / back

Atlantisz [skepdic.com]

atman/anatman

átok

atomizmus

aufklérista, aufklérizmus

augur (lat.) madárjós, ókori római pap

Augsburgi béke, 1555

augsburgi hitvallás ágostai hitvallás

Augustinus, Aurelius; (Szent) Ágoston

Augustus

Au Milieu des Sollicitudes XIII. Leó pápa – a félreértelmezéseket elkerülendõ – franciául írt enciklikája a katolikus tanítás és a kormányzás összeegyeztethetõségérõl. vissza / back

Aum (Om)

Aum Sinrikjo Aum Shinrikyo [group profile @ religiousmovements.org]

Aurobindo, Srí [Sri Aurobindo elmélkedéseivissza / back

Auroville

Auschwitz

Auschwitz-hazugság (Auschwitz-Lüge) holokauszttagadás

autodafé portugál auto-da-fé (spanyol auto de fé, francia acte de foi, latin actus fidei) "hitbõl való cselekedet", máglyahalál, könyvégetés (lásd: inkvizíció) [jewishencyclopedia.com]

autokephal autokefál (gör.) önálló nemzeti ortodox egyház

avatar avatara szanszkrit származék származás descent

Averroës Averrhoës, Ibn Rushd (1126-1298) Averroes Ibn Rushd córdobai arab filozófus, orvos és matematikus, Arisztotelész és más görög bölcselõk muszlim kommentátora [muslimphilosophy.com] [Medieval Sourcebook] [Averroes Latinus]

averroizmus

Avicenna Ibn Sina (980-1037) Buharai születésû arab orvos, matematikus és filozófus; "a bagdadi Arisztotelész" [muslimphilosophy.com] [Dr Birtalan Gyõzõ: Avicenna kánonja és az európai orvostudomány]

Aveszta, Zend Avesztavissza / back

Avignoni fogság (1309-1378)

Avvakum (1620-1682. április 14.) orosz fõpap, a szakadárok (raszkolnyikok), illeve óhitûek vezetõje, aki a kazanyi Miasszonyunk székesegyház protopópájaként nem hajtotta végre Nyihon pátriárka liturgikus reformjait. 1653-ban Szibériába számûzték, ahonnan Nyihon halálakor 1664-ben visszatért, de újra számûzték, börtönbe zárták, majd a további reformok makacs visszautasításáért társaival együtt elítélték, majd máglyán megégették. vissza / back

Ayer, Sir Alfred Jules (1910-1989)

al Azhar mecset 
 
 

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top