A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


B Baader, Franz Xaver von (1765-1841)

Baál

Baal Sém Tov (a. m. A Helyes Név Viselõje) Izrael ben Eliezer (1700-1760), Best – a hászid mozgalom, vagyis a jámborok mozgalmának alapítója vissza / back

baal t’suvá az a személy, aki elhagyja az ortodox judaizmust, majd visszatér hozzá (jrt)

Báb, bábizmus

Báb szentélye Haifában

Baba-lovers Baba-kedvelõk Laza szervezõdésû mozgalom, amely az indiai Meher Baba tanait igyekszik követni, aki 1925-tõl 1969-es haláláig  nem beszélt. Nyugati követõi fõként amerikaiak. Elfogadják, hogy Baba isteni megtestesülés (avatara), s hogy a legközvetlenebb út az önmegvalósításhoz a szereteten keresztül vezet, illetve azon keresztül, hogy alávetjük magunkat Babának.

babona [Kamarás István: Babonás és mágikus jelenségek az ezredforduló körüli magyarországi keresztény hitéletben]

Baba Nának Nának Guru (1469-1539) , a szikh vallás alapítója

Bábel az ókori Babilon városának héber neve; Bábel tornya, az Isten által az emberekre küldött nyelvzavar

Babilón

babilóni fogság

babona

babu szanszkrit Úr Lord, nagytekintélyû, szent embereknek járó megszólítás vissza / back

Bach, Johann Sebastian (1685-1750) német zeneszerzõ. Számos mûvét - köztük a Karácsonyi oratóriumot vagy Máté Passiót - lutheránus meggyõzõdése inspirálta. 

Bachofen

Bacon, Francis (1561-1626) angol filozófus

Bacon, Roger (1214-1292) angol ferences filozófus, Arisztotelész és a kísérleti tudományok népszerûsítõje 

bagdadi kalifátus 767-1258

Bahá'í vallás Az iszlám síita ágából kinõtt, 1844-ben Iránban alapított, egyetemes testvériséget és társadalmi egyenlõséget hirdetõ világvallás. vissza / back
 

Baha'u'llah Mirza Husszein Ali, a bahá'í hit alapítója (1817-1893 május 28) 

Baker-Eddy, Mary (1821-1910) a Church of Christ Scientist, népszerû nevén Christian Science (Keresztény Tudomány) alapítója.

Bakócz (vagy Bakács) Tamás (1442-1521) Bíboros, az egyetlen magyar, aki csaknem pápa lett. 1483-1991-ig Mátyás király titkára, 1498-tõl esztergomi érsek. Rómába ment, II. Gyula halála (1513) után az interregnum alatti kormányzótanács tagja lett, s a pápaválasztáson az elsõ fordulóban 8 szavazattal a második helyen állt, ám végül Giovanni Medici (X. Leó) lett a pápa. Az õ pásztorlevelét kihirdetve bízta meg 1514. áprilisában Dózsa Györgyöt a török elleni keresztes hadjárat indításával - amibõl azután parasztháború lett. [Magyar Életrajzi Lexikon] [pallas] [cathenvissza / back

Baktay Ervin magyar indológus [Magyar Életrajzi Lexikon]

Bali

bálvány

bálványimádás

baobab

baptisták Noha már Luther korában is éltek anabaptisták (újrakeresztelõk), akik azt hirdették, ellentétes a Szentírás tanításával, s ezért érvénytelen a csecsemõk megkeresztelésének elterjedt gyakorlata, illetve, hogy a Krisztus melletti önálló döntésre képes felnõtteket újra kell keresztelni, a babtisták mégis, inkább John Smith-ben (1554-1612) látják alapítójukat, aki elõször keresztelt Amerikában felnõtteket, s a felnõttkeresztséget az egyházhoz való csatlakozás feltételének tekintette. 
[baptista.hu] [baptista.lap.huvissza / back

baptisták, déli Southern Baptists [religiousmovemets.org]

baptisták, primitív Primitive Baptists [religiousmovements.org]

bárány, áldozati

bárány, Isten báránya (Agnus Dei)

Barátok Társasága Society of Friends Kvékerek Quakers

barátság [Voltaire-abc]

bardo (tibeti) köztes lét; az a 49 napig tartó idõtartam, ameddig a halál és a következõ újjászületés között a lélek testetlenül tölt. A Bardo Thodöl-t (Bardo Todrol-t), vagyis a tibeti Halottak Könyvét ("A köztes lét könyvét") haldoklóknak, illetve halottaknak (!) olvassák fel. [Bardo-tanítások. A halál és az újjászületés útjavissza / back

Barker, Eileen (sz. 1938) brit vallásszociológus

barmeni deklaráció 

bar mic’vá tizenhárom éves zsidó fiú, akinek már be kell tartania a parancsolatokat; a felnõtté válás vallási szertartása (jrt)vissza / back

Barnabás-levél
 
 

a lap tetejére / top

Barth, Karl (1886-1968)Karl Barthsvájci református teológus, a huszadik századi protestáns teológia neoortodox, illetve krízisteológiai megújulásának, valamint az úgynevezett dialektikus teológiának nagy hatású mûvelõje [religion-onlinevissza / back

Bauer, Bruno (1809-1882) német bibliakritikus és író. 

bazilika

bázisközösségek

beatifikáció boldoggá avatás

beavatás initiation

Bhagavad Gítá

béke ["peace" in Canadian Mennonite Encyclopedia]

békepap

Békés-Dalos Békés Gellért és Dalos Patrik bencés szerzetesek Újszövetség-fordítása

Békés Gellért 

Békés-Dalos Békés Gellért és Dalos Patrik bencés szerzetesek Újszövetség-fordítása

Bellarmino, Roberto

Benáresz Varanasi

bencések

bennszülött szellemiség Native spirituality [ocrt]

Benda, Julien Az írástudók felelõssége (1928)

Berg, David Brandt (1919-1994) David Berg, a Család-alapítóEredetileg ifjúsági szolgálatot végzõ kaliforniai lelkipásztor, a Family / Család (korábbi nevén Children of God / Isten Gyermekei) - vallási közösség "Moses David," "Mo," "Dávid Atya" (Father David) és "Apa" (Dad) neveken is ismert alapítója, aki a szabad szerelmmel ötvözte z evngéliumi kerezténséget. A Light Club nevû ifjúsági szervezet megszervezését követõen a Családot - vagyis akkor még az Isten Gyermekeit 1969-ben, a kaliforniai sivatagban való rejtõzését követõen  alapította meg. vissza / back
 

Bergyajev, Nyikolaj (1874-1948) orosz vallásfilozófus

Berliner Dialog  [www.berliner-dialog.de]

Bermuda Háromszög [skepdic.com]

Besant, AnneWood (1847-1933) a Teozófiai Társaság elnöke Elena Blavatsky halála után, Jeddu Krisnamurti anyja.

betérés és kitérés - aposztázia, megtérés, stb.

betérés a zsidó vallásba [conversion to judaism page]

betérés a hindu vallásba

Bhagavad-Gítá A Magasztos Szózata [terebess.huvissza / back

Bhagwan Shree Rajneesh (Osho) Bhagwan (Osho)(1931-1990)  lifestyle cult vissza / back

Biblia [biblia.lap.huvissza / back

Biblia kódja [skepdic.com]

bibliakritika

biblicizmus

Bibó István [gondolatkísérlete arról, mi lett volna, ha elmarad a reformáció]

bíboros

bírák az ókori izraeliták karizmatikus vezetõi (jrt)

Bírák könyve

Birobidzsan, Birobijan

biszmilla (basmala) formula

biteizmus (duoteizmus) Kétistenhit. Két, rendszerint egy férfi és egy nõi istenbe vetett hit (mint a Wicca vallásban) vagy egy jó és egy rossz istenségben való hit - mint a zoroasztrianizmusbanvissza / back

Bitó László író, trilógiája: Ábrahám és Izsák, Izsák Tanítása, A Názáreti Izsák

a lap tetejére / top
bizonyos, bizonyosság [Voltaire-abc]

Black Muslims / Fekete Muszlimok

Blake, William (1757-1827) angol festõ és költõ, misztikus

blaszfémia

Blavatsky, Helena Petrovna  (1831-1891) [skepdic.com]

Bodhidharma kinai P’u-t’i-ta-mo vagy Tamo; japán Bodaidaruma vagy Daruma [wikipedia]

bódhiszattva

Boff, Leonardo (sz. 1938) Brazil teológus [religion-online]

Bogárdi Szabó István

bogumilok, bogumilizmus

Böhme, Jakob (Böhm is, 1575-1624) német teozófus és misztikus 

böjt

böjt [Voltaire-abc]

Bokor katolikus bázisközösség [bocs.hu]

boldoggá avatás beatifikáció

bolondság [Voltaire-abc] 

Bonaventura, szent (1221-1274)

bön (bon) vallás Tibet fõ vallása a buddhizmus ottani megjelenése elõtt, számos eleme beépült a tibeti buddhizmusba

Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945. április 9.) [religion-online]

Bonifác, Szent  (kb. 672-754 v. 755) angolszász misszionárius, Thüringiában, Hessenben, Bajorországban és a frízek közt terjesztette a keresztény vallást. Számos kolostort alapított. vissza / back

Borgia, Cesare (1476-1507) itáliai katonai vezetõ és bíboros; VI. Sándor pápa fia

Bosco (Szent) János (Bosco, Giovanni Melchior, 1815-1888)

boszorkány

boszorkányüldözés

boszorkányság, boszorkányvallás witchcraft

boszorkányszombat

boszorkányszövetség

Brahmá hindu isten, a világmindenség teremtõje vissza / back

bráhmanák a legfelsõ, papi-tanítói osztály (varna) az indiai kasztrendszerben (varnarendszerben) vissza / back

brahmanizmus hinduizmus

brahmin hindu pap

Brahmo Samadzs /  Brahmo Samaj

Branch Davidians [religiousmovements.org]

brainwashing agymosás

branhamizmus [religiousmovements.org]

Branham, William Marion (1909-1965) [religiousmovements.org]

Braybrooke, Marcus (sz. 1938) [cv]

breve (lat. rövid) viaszpecséttel ellátott, latin nyelvû pápai levél, amelyet általában kisebb jelentõségû ügyben, egyszerû formában hoznak nyilvánosságra vissza / back

Brigitta (Bridget), Szent Svédország védõszentje, születési dátumául 1303-mat elfogadva 700. évfordulóját 2003 június 4-án ünnepelték Stockholmban. Látomásairól és próféciáiról ismert, köztük arról, amelyben II. Magnus királyt óvta attól, hogy keresztes hadjáratot indítson a lettországi és észtországi pogányok ellen. vissza / back

brit izraelizmus (British Israelism) angloizraelizmus (Anglo-Israelism) vissza / back

Bruderhof Communities International [Bruderhof Communities - The Official Website] lásd: Hutteri Testvérek (Hutterian Brothers) vissza / back

Bruno, Giordano (1548-1600. febrár 17.) [GIOVANNI SALE SJ: GIORDANO BRUNO: "FILOZÓFUS", "ERETNEK" ÉS "MÁGUS"] [] [] [] [] vissza / back

Buber, Martin (1878-1965)

Buchman, Frank  (1878 - 1961). 

buchmanizmus

búcsú

búcsújáró helyek zarándokhelyek [www.bucsujaras.huvissza / back

budapesti dialogikus iskola ("budapesti iskola") Szabó Lajos, Tábor Béla, valamint Hamvas Béla által 1945 és 1948 között vezetett dialógusfilozófiai kör - nem azonos sem a Lukács György alapította budapesti (filozófiai) iskolával, sem a Ferenczi Sándor fémjelezte budapesti (pszichoanalitikus) iskolával. [ismertetés Surányi László honlapján magyarul, in English, auf deutsch, en français] vissza / back

Budapest Klub [Club of Budapest]

Buddha (szankszkrit, páli) "Felébredett".
1.) Olyan ember, aki a létforgatagból (samsára, szanszára) szabadulva a tökéletes megvilágosodást (Nirvána, Nibbana) elérte. E buddhák két fajtája Pratjeka-Buddha, aki a Dharmát nem hirdeti, és a Samjak-Sambuddha, aki a lények üdvére az általa felfedezett igazságot kihirdeti. Korszakunk világtanítója a tanítás szerint a "történelmi Buddha", vagyis Sákjamuni, aki azonban nem az egyetlen "Felébredett". Már a korai hinájána-szövegek hat elõdjét tartották számon: (1) Vipashjin, (2) Shikin, (3) Vishvabhu, (4) Krakushanda, (5) Konagamana és (6) Kashjapa. De említik az eljövendõ világkorszak Buddháját is, akinek neve Mairéja (páliul Metteya). A buddhista irodalomban további 13 Buddhára való utalásokkal találkozunk, akik közül a legfontosabb Dipamkara. Az õ tanítványa volt ugyanis a hagyomány szerint egyik elõzõ létformájában Sákjamuni, akkori alakjában a Sumedha nevû aszkéta.
2.) A történelmi Buddha, aki i. e. 563-ban egy Sákja nemzetségbeli uralkodó fiaként született a mai Nepál területén. Neve Siddharta Guatama és vándoraszkétaként nyerte el a Sákjamuni ("A Sákja-klán bölcs) jelzõt.
3.) A "Buddha-princípium", amely különbözõ létformákban ölt testet. A hinajána szerint a világkorszakokban egyetlen Buddha tevékenykedik. A mahajána azt vallja, hogy számos transzcendens Buddha létezik. A trikája-tana három megnyilvánulási formáról szól, amelyek a "Buddha-princípium" különbözõ aspektusait képviselik.
4.) Az Abszolutum szinonimája, a Végsõ Valóság (BL)  [Buddha beszédei] [Asvaghósa: Buddha életevissza / back

buddhista etika [Journal of Buddhist Ethics]

buddhista filozófia [Buddhist philosophy, Indian - Routledge Encyclopedia of Philosophy]

buddhista szerzetesrendek

a lap tetejére / top
buddhizmus A negyedik legnagyobb világvallás a hívek lélekszámát tekintve a kereszténység, az iszlám és a hinduizmus után; a Földön hozzávetõleg minden hetedik ember buddhista. Ez nem jelent kizárólagosságot[buddhizmus.lap.hu] [Britannica] [religiousmovements.org]  [Journal of Buddhist Ethics] [Buddhism mainly concerning the Thervada tradition - from OCRT
[buddhism resources] [The Internet Guide to Buddhism and Buddhist Studies] [A Buddhist Glossary] [Buddhist Glossary] [A Glossary of Pali & Buddhist terms] [Buddhist Databasesvissza / back

a buddhizmus földrajza

a buddhizmus Magyarországon   [A Buddhista Lexikon címszava] [buddhizmus.lap.hu] [Kárpáty Ágnes: Buddhizmus Magyarországon avagy egy posztmodern szubkultúra múltja és jelenevissza / back

a buddhizmus irányzatai, mahájána, hinájána, théravada, won,

[A buddhizmus hatása az iszlámra (Goldziher Ignác)] vissza / back

budo (japán) harcmûvészet

búcsú

buddhológia

Bulányi György piarista szerzetes (sz. 1919), a Bokor katolikus bázisközösség alapítója 

Bulgakov, Mihail Afanaszjevics (1891-1940) orosz dráma- és regényíró

Bulgakov, Szergij (1871-1944)

bulla

Bullinger, Heinrich (1504-1575) svájci reformátor, Ulrich Zwingli utódja

Bultmann, Rudolf Karl (1884-1976) Német liberális teológus; Az Újszövetség teológiája és más mûveiben "demitologizálta" a Szentírást. Állítása szerint a szenvedéstörténet kivételével az evangéliumok tartalma megannyi mítosz. vissza / back

Bussho  (japán) "Buddha-természet". A zen szerint minden lény és dolog valójában Buddha. Az erre való ráébredés (Kensho, Satori), a Mujo-do-no-Taigen, a zen célja. (BLvissza / back

a lap tetejére / top
busó - Mohács, sokácok, busójárás

busójárás Mohács, sokácok, farsang

bûn 

bûnbak ld engesztelés napja - jóm kippur

bûnbánat - bûbánat szentsége: lásd gyónás

bûnbeesés, eredeti bûn, eredendõ bûn (peccatum originale, fall of mankind)

bûnbocsánat

bûn vagy betegség?

vissza / back

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top