A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


D dalai láma  (mongol) "Tanító, akinek bölcsessége az óceánhoz hasonlatos". A tibeti buddhizmus legnagyobb tekitélyû vallási és világi vezetõje. Tenzin Gyatso, a 14. dalai lámaA Gelugpa (t. dGe-lugs-pa) iskola 3. Nagy lámájának i. sz. 1578. évben Altan Kán által adományozott megtisztelõ címe. A szoros mongol kapcsolat eredményezte, hogy Tsongkhapa  (t. Con-kha-pa) reformátor iskolája világi hatalomhoz jutott Tibetben. Az 5. dalai láma (1617-1682) politikai vezetõ szerepét az egész Tibet elismerte. A mindenkori dalai láma Avalokitésvara inkarnációjának számít, míg a Pancsen láma Amitábha földi megtestesülése. Az egyes dalai lámák elõdeik újraszületései (tulku - tibetiesen sprul-sku). A jelenlegi (a tibeti hagyomány szerint utolsó) dalai láma a 14. inkarnáció, 1959 óta számûzetésben él az indiai Dharamsalában. Nobel-békedíjas. (BL) [Monory M.A - Tillmann J. A. ezredvégi beszélgetése a dalai lámával] [origo.hu] [Tibetan Government in Exile's Official Web Site] [http://www.dalailama.com/vissza / back

dalitok  A négy varnán (a papi, katonai, kereskedõi, illetve fizikaimunkás-renden) kívül rekedt  páriák vagy aszprisják (érinthetetlenek) a hindu kaszrendszerben. Azért érinthetetlenek, mert a munkájuk során bõrrel, nyállal, vérrel, trágyával vagy más „tisztátalan” dolgokkal kerülnek kapcsolatba, amiért a négy varnába tartozók nem érinthetik meg õket anélkül, hogy ne kelljen utána rituális mosakodásokat végezniük. Gandhi „Isten gyermekeinek” nevezte õket, s a függetlenség elnyerése óta gyakorlatilag ötödik varnának (pancsámáknak) számítanak. A hindu vallás azonban nem nyújt kiugrási lehetõséget a számukra, ezért igen hatékony köztük a térítés. Dalitok a brit uralom ideje óta rendszeresen, s manapság különösen gyakran térnek meg tömegesen kereszténynek, muszlimnak, buddhistának. A folyamatra a fundamentalista hindu választ többek között Gudzsarát és Uttar Prades államokban adták meg, ahol - indiai és nemzetközi tiltakozás ellenére - törvény tiltja, hogy "erõszak vagy megtévesztés útján" bárkit  õsei hitének elhagyására kényszerítsenek. [National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR)] [Dalit Rights and Issues Home Page] [www.dalitstan.orgvissza / back

dalit teológia [religion-online.org]

Damanhur olaszországi szellemi mozgalom [ocrt]

Dániel könyve Tizenkét fejezetbõl álló prófétai mû a Héber Bibliában, illetve az Ószövetség prófétai könyvei között [Dániel próféta könyve]

Däniken, Erich von (sz. 1935)Erich von DänikenSvájci bestseller-író, a paleokontaktus elmélet képviselõje: azt állítja, a régi idõkben  a Földön értelmes, idegen, földönkívüli lények jártak [daniken.com]

Dante Alighieri (1265-1321) firenzei költõ [Digitális Dante]

Daruma - Bodhidharma;  kinai P’u-t’i-ta-mo vagy Tamo; japán Bodaidaruma vagy Daruma - a Zen (Chan) buddhizmus és a Shaolin kung-fu Indiából Kínába vándorolt alapítója [The History of Daruma] [Daruma-ki : Bodhidharma and His Teachings]vissza / back

Darwin, Charles Robert (1809-1882) [] [www.aboutdarwin.com] [The Voyage of the Beagle] [The Origin of Species] [The Origin of Species - 6th Edition] [The Descent of Man] [] [] 

darwinizmus

Dávid Ferenc (1510-1579) Dávid FerencAz egyetlen magyar alapítású egyház, az unitárius megalapítója; hatására Amerikában Davidiannek nevezték az unitáriusokat. [Magyar Életrajzi Lexikon]

Davies, Paul [a short biography]

deipara (Isten anyja) lásd theothokosz

deizmus (lat.) a személyes Isten létezését tagadó, õt csak a világ elsõ okának elismerõ felfogás dekalógus (gör.) tízparancsolat (2Móz 20,11-17) vissza / back

dekalógus tízparancsolat

démon

Deoband

dervis

deuteronomium Mózes öt könyvének, a Pentateuchusnak az ötödik darabja, a Törvény másodszori elmondása, illetve imétlése

délibáb  déli bába (fata morgana), légvár; optikai tünemény az Alföldön és olyan sikságokon, például Arábiában, ahol a levegõ alul erõsen felmelegszik. Átvitt értelemben hiú ábránd. [pallasvissza / back

Déli Királyság Júdea ókori királysága (jrt)

Delphi Delphoi

demitologizálás

démiurgosz

Démokritosz  (460-370 BCE)
Szókratész elõtti görög filozófus (=>preszókratikusok). Mint a klasszikus atomizmus atyja, az eleai filozófusokkal (=> eleaták) szemben azt tanította, hogy az univerzum elkülönülõ entitások sokaságából áll, amelyek mozognak. Szerinte ezeknek az egyenként elpusztíthatatlan és oszthatatlan atomoknak a véletlen összeütközései idézik elõ minden megfigyelhetõ dolog keletkezését és feloszlását. Az emberi léttel kapcsolatos attitûdjével - jóval azelõtt, hogy a tanait Epikurosz átvette volna - elnyerte "a nevetõ filozófus" címet.
[IEP, Charles Ess, TTSB, PL, and MMTvissza / back

démon, démonok

deprogramming erõszakos módszereket is alkalmazó vallási elvonókúra. 

deuterokanonikus

deuteronomium

deizmus

dervis

Dévai Bíró Mátyás (1500? - 1545?) evangélikus, majd református lelkész 

devekut  ragaszkodás Istenhez (jrt)

dharma

diakonia = gyakorlati protestáns teológiai tudományág; a szeretetszolgálat kérdéseivel foglalkozik. (szószedet) vissza / back

diakonisszák = egyes protestáns egyházakban a szeretet- és szociális szolgálatban, a gyülekezeti munkában tevékenykedô nôk; a XIX. században elindult belmisszió egyik szervezett áramlata, amely hasonló a nôi szerzetességhez, tagjai fogadalmat tesznek és tartózkodnak a házasságtól. Ez utóbbi feltételtôl több európai országban eltekintenek. (szószedet

diakonus = katolikus egyházi személyek; a misézésen és a gyóntatáson kívül minden egyházi feladatot végezhetnek.
Nôsülhetnek. (szószedet)

dialektikus teológia = Karl Barth (1886­1968) svájci teológus protestáns teológiai irányzata; az Ige teológiája. (szószedet

dialógus (ei) – egyházi szóhasználatban: máshitûekkel vagy nem-hívõkkel folytatott olyan vitatkozó eszmecsere, amely az ellenfél személyét és meggyõzõdését tiszteletben tartja. 

dianetika

diaszpóra szétszóratás; az Ígéret Földjén kívüli zsidó közösségek települései (jrtvissza / back

dicsõség [Voltaire-abc] 

Diderot, Denis (1713-1784)  francia író, filozófus, enciklopédistavissza / back

diggerek diggers Gerrard Winstanley (1609-1652) követõi, akik szerint ha Isten teremtette a világot, akkor az közös tulajdona mindenkinek. 

Dionysius Exiguus

Dionüszosz Bacchus

Dionüszosz és Apollón

Diószegi Vilmos [Magyar Életrajzi Lexikon]

Dissassociate: a term used within the Jehovah's Witnesses to refer to an apostate. vissza / back

disztópia negatív utópia, olyan utópia, amely az ábrázolt jövõ

Divini Redemptoris XI. Pius pápa 1937 március 19-én kiadott enciklikája a kommunizmus ellen

Dobrovits Aladár (1909-1970) egyiptológus, mûvészettörténész[Magyar Életrajzi Lexikon]

Dogen (1200-1253) a sotó japán zen-buddhista iskola alapítója 

dogma - dogmák [Voltaire-abc]

dogmafejlõdés

dogmatika

dogmatörténet

dokéta

doktor "a nyugati egyház négy doktora": Ambrus, Jeromos, Ágoston, Gergely vissza / back

Döllinger ld ókatolikusok

dolmen

Dombi Ferenc

dominikánusok

Dominus Iesus

donatizmus negyedik századi eretnekség 

Donáth László

Donatus

Dönmeh Sabbataj Cvi követõibõl álló zsidó-muszlim szekta (jrt)

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881) Orosz regényíró és vallásos gondolkodó

Dresden, N. Y. – ad Miller, William, adventizmus 

Drewermann, Eugen 

Drosnin, Michael a Biblia kódja Bible code 

druidák, kelta druidizmus [ocrt]

drúz vallás, drúzok [ocrt]

dualizmus, erkölcsi és vallási

Duchrow, Ulrich (sz. 1935) az evangélikus teológia és a társadalometika professzora a heidelbergi egyetemen; a Kairos Europa mozgalom vezetõje [Monory M.A - Tillmann J. A. ezredvégi beszélgetése Ulrich Duchrow-val]

dukkha szenvedés

Dunne, John S.

Duns Scotus (+1308) vissza / back

dzsahannam (arab) pokol, gyehenna

dzsainizmusvissza / back

Dzsamál al-Afgáni

dzsámi mohamedán fõtemplom

dzsanna (arab) paradicsom 

dzsati kaszt

Dzsebel Musza (Mózes-szikla) Hegy az egyiptomi Sínai-fészigeten. A hagyomány szerint itt nyilatkoztatta ki Isten Mózesnek a Törvényt, vagyis a tízparancsolatot. Egy Olasz régész, Emmanuel Anati szerint a kinyilatkoztatás máshol történt. vissza / back

dzsihad jihad [hughes]

dzsinn  - az iszlám elõtti kor és a kora iszlám démonológiája sok tekintetben homályos, mivel Mohamed démonfelfogása - részben zsidó-keresztény hatásra - jelentõs változásokon ment át, s ez befolyásolta a korábbiak átszûrését is. A dzsinn (ginn = kollektív névszó, e. sz.: gann) a "démon" összefoglaló arab kifejezése ( a latin genius-ból való, ma is elõforduló származtatása hamis - ezt már Nöldeke és Wellhausen bebizonyították!). Eredetileg az emberivel (ins, basar) párt alkotott (lásd a Korán 55 : 31 at-taqalan kifejezését!), s a héber basar = "hús" jelentésébõl és a ginn-nel etimológiailag  összefüggõ arab ganan = "belsõ rész", "rejett lényeg" jelentéseibõl következtetve) a hús-vér anyagi rejtett szellemi ellentétpárját alkotta. A törzsi társadalomnak megfelelõen egyéniséget nélkülözõ, csoportos lény, morálisan közömbös, s az isteni és az emberi közötti átmenetet képviseli. Számos dzsinn-fajtáról találunk említést, ezek neve néha állatot, idõjárási jelenséget vagy általában szerencsétlenséget jelent, továbbá egyeseknek férfi, másoknak nõi természetet tulajdonítanak (így például nõi természetû a gul, a silat, az ifrit vagy az azabb - ez utóbbinak több névváltozata van). A késõi muszlim népi démonológia bizonyos hierarchiát konstruált az egyes dzsinnek között, amelyben maga a dzsinn lett a legalacsonyabb rangú démon (szinonímája a saytan), hatalmasabb az ifrit és még hatalmasabb a marid. (Simonvissza / back

Dzsucse

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


 

a lap tetejére / top