A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs


J Jad-vasem, Yad Vashem
[hu.wikipedia] am, Madona, Sz?z Mária) férje

Jahve, JHVH, Jehova

II. Jakab / James II – angol király, 1689-ben hozott türelmi rendeletet 

Jáki Szaniszló

Jákób

jakobiták monofiziták

James, William (1842-1910) William JamesAmerikai pragmatista pszichológus és filozófus, aki a fiziológiát, a pszichológiát és a filozófiát a vallástudományban nem tekinette különálló diszciplínánknak. A vallási tapasztalat változatai címû fõmûvében nem annyira a tételes vallások, mint az individuális vallásosságok természetét vizsgálta.  [A vallási tapasztalat változatai] [Varieties of Religious Experience]  [Magyar Virtuális Enciklopédia][] vissza / back

Jang és Jin, Yang és Yin

János, XXIII. (kb 1370-1419) ellenpápa

János, XXIII. (Angelo Giuseppe Roncalli, 1881-1963) XXIII. János pápaPápa, akit 77 éves korában átmeneti pápának választottak 1958-ban, de történelmet csinált: összehívta a II Vatikáni Zsinatot. II. János Pál 2000-ben boldoggá avatta; sokan a szentté avatásához szükséges csodának számítják, hogy 2001-ben, amikor a "jóságos" pápát exhumálták, azt látták: a teste nem indult oszlásnak. [az exhumálásról: cnnvissza / back

János, Damaszkuszi (Juhannes Damascenus)

János evangélista

János, Keresztelõ, (Szent)

János, Keresztes, (Szent) Juan de Yepes, Juan de la Cruz (1542-1591)

János-keresztények l. szábeusok

János Pál, I. (sz 1912) pápa 1978 augusztus 26-tól szeptember 28-ig

János Pál, II. pápa Karol Wojtyla [Bulányi György: Lengyel pápa]

János Zsigmond választott magyar király és az elsõ erdélyi fejedelem; a világ egyetlen unitárius uralkodója, a felekezetalapító Dávid Ferenc pártfogója [Magyar Életrajzi Lexikon]

Jansen, Cornelius

janzenizmus

Jaspers, Karl

Jaszin, Ahmed, sejk 1938-2004

Jeanne d’Arc

Jenkins, Philip 

Jeremiás

Jehova, Jahve, JHVH JHWH

Jehova Tanúi (jehovisták, millenisták, komoly bibliakutatók, Nemzetközi Biblia-kutató Társaság) Charles Taize Russell [religiousmovements.org] [Index.hu Fórum topikok: A jehova tanúi tévtanításai - Jehova Tanúi kiadványaiból - Erőszakosak-e Jahova Tanúi? - Isten választott népe: Jehova Tanúi - MI VAN, ha igazuk van Jehova tanúinak?]  

jellem [Voltaire-abc]

Jenkins, Philip

Jeremiás

Jeromos, (Szent), (340-420) latin nyelven író keresztény egyházatya; 13 év alatt , a Biblia latin fordításának, a Vulgatának készítõje.

Jeruzsálem

Jeruzsálemi templom

Jeruzsálem-szindróma  Felfokozott vallási rajongással Jeruzsálembe érkezõ turistákat, illetve zarándokokat olykor annyira felzaklat a város atmoszférája, Jeruzsálemhogy Jézus Krisztusnak, Szûz Máriának, Dávid királynak, a Sátánnak vagy éppen Istennek képzelik magukat. A pszichiáterek által „Jeruzsálem-szindrómának” elnevezett tünetegyüttes a szent városban olyan gyakori, hogy az ottani Kfar Shaul pszichiátriai klinika kifejezetten ezekre az esetekre specializálódhatott. A „típusos” Jeruzsálem-szindrómából való teljes kigyógyuláshoz az ottani orvosok szerint nem elég a szakszerû kezelés; a legtöbb esetben el is kell hagyni a túlságosan prófétikus légkörû várost.

1999-ben a Hetek hasábjain szó esett egy denveri központú apokaliptikus szekta tagjainak Izraelből történt kiutasításáról - e cikkhez kapcsolódóan jelent meg:

Jeruzsálem „millenniumi vírusa”
"Ki gondolná, mennyi mindenre kell felkészülnie annak, aki a turisták teljes körű ellátását tűzi ki célul? Izraelben például külön orvoscsoport áll rendelkezésre a Szentföld által megihletett önjelölt és hamis próféták, váratlanul új életre kelt bibliai személyiségek és hisztérikusok ellátására. Különösen sok munka vár a „Jeruzsálem-szindróma” kezelésének Mekkájaként ismert Kfar Saul Egészségvédelmi Központ pszichiátereire 1999-ben, amikor várhatóan 4 millióan keresik fel a bibliai események helyszíneit. A Jerusalem Post című izraeli napilap összeállítása szerint legtöbben kellemes élményekkel gazdagodva térnek haza, ám mindig akadnak olyanok, akiket a Szentföld túlságosan is rabul ejt. Az ilyen személyek kezelésére alakult az a speciális orvoscsoport, amely hosszú évek tapasztalatait oszthatta meg a Jeruzsálemben megrendezett „Turizmus és pszichopatológia a 2000. év küszöbén” című szimpóziumon.
Csaknem két évtizede annak, hogy a pszichiáterek formálisan is megállapították a „Jeruzsálem-szindróma” létezését. A jelenség általában keresztény, néha zsidó zarándokokon mutatkozik meg, akik a szent helyek meglátogatásakor rádöbbennek, hogy ők az ősi bibliai események valóságos szereplői. Ez főleg azokkal történik meg, akik túlságosan idealizált képet festenek maguknak Jeruzsálem városáról, és elszakadnak a valóságtól. Eliezer Witzum professzor, a konferencia egyik előadója szerint „vannak, akik Lourdes-ban, vannak, akik Mekkában vesztik el az eszüket”. Firenzében is előfordul évente néhány tucat turistával, hogy a művészeti élmények okozta érzelmi zavaraik kórházi gondozást igényelnek.
A Jeruzsálem-szindróma olyannyira tudományosan leírt jelenség, hogy eseteit már egzakt módon csoportosítani is lehet súlyosságuk szerint. Vannak, akik teljesen egészségesek, nincsenek személyiségproblémáik, csak éppen nyugtalanság tör rájuk a városba érkezve. Egyedül szeretnék bejárni a várost, egyes esetekben fehér, tógaszerű ruhát szereznek be maguknak, és vallásos himnuszokat énekelnek. A gyakorlott idegenvezetők az ilyeneket máris küldik a Kfar Saul Kórházba. Eseteik nem súlyosak, a zavar általában egy hét alatt elmúlik.
Mások szintén egészségesen érkeznek, de hirtelen hallucinációik támadnak, melyeknek semmi közük Jeruzsálemhez. Egyes zsidók például a - jelenleg nem létező - jeruzsálemi Templomban akarnak szolgálni, vagy megtalálni a főpap mell-lemezén lévő tizenkét drágakövet.
Némelyek már Izraelbe utazásuk előtt is pszichikai problémákkal küzdenek, és azért érkeznek Jeruzsálembe, mert valamely bibliai alak megtestesülésének érzik magukat. A keresztények szinte mindig egy újszövetségi, a zsidók pedig természetesen ószövetségi alakkal azonosulnak. Egy ilyen esetben a palesztin és izraeli hatóságok szokatlan együttműködésére volt szükség. A palesztinok Jerikó közelében feltartóztattak egy mindössze bőr ágyékkötőbe öltözött férfit, aki meglehetősen összefüggéstelenül beszélt. Amikor az illetőt átadták az izraeli hadsereg egyik tisztjének, az már tudta, mi ilyenkor a teendő: azonnal beszállította őt a Kfar Saulba. Itt az orvosok kétséget kizáróan felismerték régi ismerősüket, Keresztelő Jánost, akit korábban már kétszer kezeltek a pszichiátria vallási részlegén…" (Egri István)

Analóg szindrómának tartják a Stendhal-szindrómát, illetve annak alesetét, a Párizs-szindrómát: a Stendhal-szindróma tipikusan a firenzei Uffiziben varázsolja önkívületi állapotba az erre fogékony művészetrajongó nyugati turistát. Az angol wikipediában: [Jerusalem syndrome] [Stendhal syndrome] [Paris syndrome]
 [Leah Abramowitz: The Jerusalem Syndrome / Le syndrome de Jérusalem]  [jerusalem postvissza / back

jeshiva (héber.) talmudi akadémia; szigorú zsidó vallási iskola  (jrt)

Jesus Seminar [Jesus Seminar] [Jesus Seminar Forum] [www.leaderu.com]

Jewish Agency (Zsidó Ügynökség, Szochnut Hajehudit) az elsõ világháború után Palesztinában alakult cionista szervezet az önálló zsidó állam létrehozására. vissza / back

jezidizmus Yezidism

jezsuiták,Jézus Társasága, Jezsuita Rend, Societas Iesu

jezuológia

Jézus

Jézus az iszlámban [The Muslim Jesus known as Isa]

Jézus Király Katolikus-Apostoli Karizmatikus Egyház

Jézus Krisztus

Jézus – Jézus isten volta [Voltaire-abc]

Jézus Szeminárium Jesus Seminar Robert Funk

Jézus Társasága, jezsuiták, Jezsuita Rend, Societas Iesu 

JHWH (Jahve) Isten titkos és ki nem ejtendõ neve (jrt)

jiddis a kelet-európai, illetve amerikai zsidók egy részének régebbi német elemekbõl álló, szláv és héber elemekkel kevert nyelve

jiddiskait a kelet-európai zsidóság kultúrája (jrt)

A legfõbb jó – Minden jó [Voltaire-abc]

Jób könyve

Johanna papissa Nõi pápa, illetve pápanõ (papissa), aki egy középkorban elterjedt legenda szerint IV. Leó pápa 855-beni halála után két évig ült Szent Péter trónján vissza / back

jóga  hatha jóga, rádzsa jóga Mircea Eliade Bakray Ervin

jóga szútrák Patandzsali

jógi

jóm kippur az engesztelés napja (jrt)

Jónás

jóslás

jövõ - a jövõ vallása, a vallás jövõje - a vallásosság jövõje - a kereszténység jövõje [Lluís Duch OSB: A kereszténység jövõje] [KARL-JOSEF RAUBER: GONDOLATOK A JÖVÕ EGYHÁZÁRÓL] - 

József, II. Habsburg császár és magyar (kalapos) király, a róla jozefinizmusnak elnevezett felvilágosult abszolutista egyházpolitika bevezetõje

József, pátriárka, szent, Jákób fia

József, (Szent,) (Szûz) Mária (Mirjam) férje, Jézus apja

józan ész [Voltaire-abc]

jozefinizmus II. József (1780-1790) Habsburg császár és magyar kalapos király II. Józsefegyházpolitikája, amely a felvilágosult abszolutizmus szellemében az egyházat teljes egészében az államnak kívánta alárendelni. A pápai és püspöki rendeletek csak császári ellenjegyzésével (placetum) léphettek érvénybe, az egyházi vagyont állami kezelésbe vette, feloszlatta szemlélõdõ, az állam számára haszontalan szerzetesrendeket, központi papneveldéket alapított, ahol egységes tanterv szerint oktattak, türelmi rendelete (tolerantia) szabad vallásgyakorlást biztosított a nem katolikus keresztényeknek. 1782-ben Bécsben VI. Piusz pápa hiába próbálta szándékaitól eltéríteni. Nyolc évvel késõbb, a halálos ágyán mégis a legtöbb rendeletét visszavonta. vissza / back

József pátriárka, Jákób fia

József [Voltaire-abc]

József és testvérei Thomas Mann regény-tetralógiája

Józsué könyve

Júda Jákob pátriárka fia; a tizenkét törzs egyike? (jrt)

Júdás

judaizmus [ocrt] [betérés a zsidóságba: The Conversion to Judaism Home Page]

Júdea az ókori Déli Királyság neve (jrt)

Juergensmeyer, Mark kaliforniai vallásszociológus, 2003-ban õ nyerte vallási kategóriában a 200 ezer dollárral járó Grewemeyer díjat „Isten szemében a terror - a vallási erõszak világméretû felemelkedése” (Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence) címû könyvéért. A vallási terroristákkal készített riportkötet megjelenése óta Amerikában ismert televíziós kommentátorvissza / back

Julianus Apostata

Julianus – Julianus római császár, a filozófus [Voltaire-abc]

Juliánus naptár

Jung, Carl Gustav (1875-1961)  svájci pszichiáter 

Justinianus
 
 

vissza / backa lap tetejére / top

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top