A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

K
Kába, Ka'baA mekkai Ka'ba kõ hadzs idején Fekete kõtömb Mekkában, már Mohamed elõtt szent volt. Az igazhitû muszlimoknak arccal e kõ felé fordulva kell naponta ötször imádkozniuk. A mekkai zarándoklat (hadzs) végcélja. [S.M.R. Shabbar: Story of the Holy Ka’aba And its Peoplevissza / back

Kabbala Cabbalah, Cabala caballa, kabala, kaballa, Kaballah, qaballah [skepdic.com]vissza / back

Kaessmann, Margot Hannover pacifista nézeteirõl ismert lutheránus püspöke 

Kairosz

Kairosz Európa mozgalom, vezetõje Ulrich Duchrow

K’lal Jiszráél az egész zsidó közösség (jrt)

Káldi György katolikus bibliafordítása 1626-ban jelent meg

Kálí a halál, a szexualitás, az erõszak (és az anyai szeretet!) hindu istennõje. Emberáldozatokat mutattak be neki; az õ imádói voltak az orgyilkos thagák

kalifa utód (Mohamed utódja), muszlim uralkodó

kálvária

Kálvin JánosCalvin, Jean (1509-1564)

kálvinizmus

Kánaán az Ígéret Földjének ókori elnevezése (jrt)

kánaániták az Ígéret Földjének ókori lakói (jrt)

Kandra Kabos

kandomblé

kánon  - "Ezt a szót a katolikusok többféle értelemben használják: 1. Misekánon, lásd: Prex Eucharistica - 2. Az egyházjogban (kánonjog) az egyházi törvényeket mondjuk kánonoknak. - 3. A liturgiában a szentek jegyzékét nevezzük a szentek kánonjának, a jegyzékbe felvett szenteket pedig kanonizált szenteknek. - 4. A szentírási kánon azoknak a könyveknek a jegyzéke, amelyek a katolikus Biblia-kiadásokban megtalálhatók. Egyes könyvek isteni eredetérõl (sugalmazottságáról) a második-harmadik században még vitatkoztak. Ezeket a vitákat az egyházi tanítóhivatal (l. Tanítóhivatal) a IV. század végén zárta le azzal, hogy a Hetvenes fordításban (Septuaginta) már szereplõ és Jézus korában is használt, úgynevezett deuterokanonikus könyveket is felvette a szentírási kánonba. Deuterokanonikus, azaz másodrangú kánoni könyveket az elsõ századok zsidó irodalmában már nem használtak, ezekre tehát a zsidó szerzõkkel vitatkozó korai keresztény írók ritkán utalnak. Ilyenek pl. Judit, Tóbiás, Bölcsesség, Sirák fia, Makkabeusok, és néhány héberül írt könyv arám részletei. A deuterokanonikus ószövetségi könyvek hiányoznak a protestáns kiadású Bibliákban." (Elõd István: Katolikus dogmatika)vissza / back

kanonizáció kanonizálás szentté avatás

kánonjog

Kant, Immanuel (1724-1804) Immaneul Kant  A königsbergi filozófus A vallás a tiszta ész határain belül című művében tiszta, racionális vallást proponált;  az isteni parancsolatokkal, a kegyelemmel, Krisztus megváltásával, a bűnhődéssel, az egyházzal és a hagyományokkal szemben az ésszerű erkölcsi ítélet elsőbbségét hangsúlyozta. [Immanuel Kant: Metaphysics - IEP]vissza / back

káosz tohuvabohu dzsáhilijja

kapucinus ferencesek

karácsony

karaita Anan ben Dávid által alapított eretnek zsidó szekta követõje (jrt)

kardinális bíboros

kárhozat

karizma

karizmatikus

karizmatikus mozgalom,  karizmatikus kereszténység, 1. pünkösdizmus, 2. karizmatikus mozgalom, 3. a szentlélek kiáradásának harmadik hulláma. 

karma [Hindu Encyclopedia]

karma kagyü

karmapa

Károli Gáspár (1530-1591)

Károly, Nagy Charlemagne

kasrut zsidó étkezési elõírások (jrt)

kaszt

kasztrendszer a hindu varna dharma vagy varnásrama-dharma (varnarendszer) közkeletû nyugati elnevezése. Ebben a négy fõ osztály (varna) a bráhmanák, vagyis papok és tanítók; a ksatriják, vagyis harcosok és hivatalnokok; a vaisják, vagyis földmûvesek és üzletemberek; valamint a súdrák, azaz a munkás- és mesteremberek. A négy varna sok ezer kasztra (dzsati) oszlik; a társadalom alján pedig a varnák alatt és kasztokon kívül rekedt dalitok (páriák  vagy aszprisják, azaz érinthetetlenek) foglalnak helyet.  [Louis Dumont: az indiai kasztrendszerrõl]  [Hindu Caste System & Hinduism]vissza / back

katakombák

katarok katharok

katekizmus [A Katolikus Egyház Katekizmusa]

katekizmus – a japán katekizmusa – a kertész katekizmusa – kínai katekizmus – a plébános katekizmusa [Voltaire-abc]

katolicizmus  [katolikus keresõ: petersnet.net] [katolikus.lap.hu]

katolikus karizmatikus megújulás

kazárok

Kecskés Pál (1895-1976) katolikus filozófus és teológus [Magyar Életrajzi Lexikon]

kegyelem

kehely, szent (grál), 

kehely, unitárius 

keleti szertartású katolikus egyházak

Kelyhesek mérsékelt husziták vissza / back

Kelszosz (Celsus)

Kelta-Wicca Hagyományõrzõk Egyháza [www.wicca.hu]

Musztafa Kemal Atatürk

kemalizmus kemálizmus

kende (kündü) A pogány magyaroknak két fejedelmi rangú vezére volt: a hadvezér (gyula) és a szakrális fejedelem (kende vagy kündü). A honfogaláskor Árpád volt a gyula, és Kurszán volt a kende.

kenyérmegáldás

kép imago

képkultusz képtisztelet idolátria

képrombolók és képtisztelõk harca

képtisztelet képkultusz  idolátria

Kerényi Károly (1897-1973) Klasszika-filológus, vallástörténész, az általa javasolt kifejezéssel "ókortudós", a görög mitológiának nemcsak nemzetközi hatású tudósa, de aktív mûvelõje is.Kerényi Károly  Legismertebb, Görög mitológia címû könyvét úgy írta meg, mintha maga is egy görög lett volna a sok közül, aki szabadon magyarázza a többiek által éppoly jól ismert, csupán másképpen értelmezett történeteket,  mítoszokat. Walter F. Otto német vallástörténésszel együtt a görög istenalakokat "lelki realitásoknak" , s ekként nagyon is valóságos jelentéssel bíróknak tekintette. Ebben a szellemben levelezett Carl Gustav Junggal és a József és testvérein dolgozó Thomas Mann-nal. Jelentõségérõl s tudományos megítélésérõl az 1940-es évek elsõ felében éles vita folyt az õt német mintájú irracionalizmussal vádoló Szentkuthy Miklós, s a tanítványaként megvédõ Szerb Antal között, aki Utas és holdvilág címû regényének Waldheim professzorát róla mintázta meg. [Magyar Életrajzi Lexikon][Szilágyi János György: Tisztelgés Kerényi Károly elõttvissza / back

kereszt

keresztség, keresztelés keresztény beavatási szertartás (jrt)

keresztelés – a szigorú unitáriusok nézetei a keresztségrõl [Voltaire-abc]

Keresztelõ (Szent) János

keresztény  [Christian Databases] [kereszteny.lap.hu]

keresztény, keresztyén

keresztény írók ld patrológia

keresztény iskolatestvérek

kereszténység 

kereszténység és Európa Európa és a kereszténység

kereszténység és iszlám (Ulfat Aziz Al-Samad: Az iszlám és a kereszténység

kereszténység és zsidóság zsidóság és kereszténység 

kereszténység Indiában [www.indianchristianity.com]

kereszténység Kínában

kereszténység Magyarországon

keresztényüldözések

Keresztes (Szent) János 

keresztesek azoknak a keresztes háborúknak nevezett keresztény katonai hadjáratoknak a résztvevõi, amelyek 1095-tõl kezdve, a Szentföldnek a muszlimoktól való visszaszerzéséért vezettek.  (jrt)

keresztyén keresztény, keresztyén

kettõs predesztináció

kétszer születettek a három felsõ varna a hinduizmusban, akik teljes beavatáson esnek át vissza / back

két szín alatti áldozás

ketuvim írások; a héber Írás egy része, amely nem öleli fel a Tórát, sem a próféciát (jrt)

kháridzsiták

Kharón

khiliazmus

khiromantia

Khomeini ajatollah

kibuc, kibbuc zsidó mezõgazdasági kollektíva (jrt)

Kiddus ha-Sém Isten nevében elszenvedett mártíromság (jrt)

Kierkegaard Søren (1813-1855) [SEPvissza / back

kígyó

Kirchenkampf

kiliazmus, chiliazmus

kínai vallások kínai univerzizmus konfucianizmus taoizmus buddhizmus csan buddhizmus keresztény kisebbség tibeti buddhizmus 

King, Martin Luther, Jr (1929-1968) amerikai  baptista lelkész és polgárjogi aktivista

kínvallatás [Voltaire-abc]

kispróféták

kinyilatkoztatás(kijelentés)

Kirchen-Volks-Begehren Egyház-Nép-Szavazás

Kis herceg pszichoanalitikus értelmezése Eugen Drewermann pederborni német katolikus teológus és pszichoanalitikus A lényeg láthatatlan címû könyvében

kitérés, betérés, áttérés, megtérés, térítés, misszió

kiválasztás

klérus 

Knox, John (1505-1572) a skót reformáció vezetõje

koan

koiné

koinónia

Kolakowski, Leszek

Kolbe, Maximilian

Kölcsey Ferenc (1790-1838) a magyar nemzeti himnusz szerzõje; költõ, szónok, kritikus, filozófus. Kölcsey Ferenc
   "Azalatt, míg a földnek bálványt imádó népei egymást kölcsönös szelídséggel eltûrték: Cambyses, a tiszta vallású perzsa, ki nem imádott bálványokat, de mindennek alkotóját világosság symbolona alatt tisztelte, szentségtörõ kezekkel rabolta ki Egyiptusnak templomait, s ikonoklastai dühösséggel vágá agyon az imádtatott Apist. E történet több figyelmet érdemel, mint talán elsõ tekintettel látszanék, s megérdemli a vizsgálatot azon kérdés: mik legyenek azok az okok, amelyek az embereket a vallásra nézve tûrõkké vagy nem tûrõkké csinálják?" (Töredékek a vallásról) [Magyar Életrajzi Lexikon] [Pallas] [Kulin Ferenc: Kölcsey és a liberalizmus I. rész; II. részvissza / back

kolumbárium

Komoly Bibliakutatók a Jehova Tanúinak korai neve

koncelebráció együttmisézés

konfirmáció bérmálás

konfucianizmus

Konfuciusz Confucius Kung Fu-ce [Stanford Encyclopedia of Philosophy]

kongregáció, kongregációk

kongregacionalista egyházak

Konkokyo konkokjó [religiousmovements.org]

konkordátum A Szentszék és a Magyar Köztársaság közötti megállapodás vissza / back

Konstantin, Nagy Nagy KonstantinFlavius Valerius Constantinus (ca. 285 - 337) Római császár, 313-as milánói edictumában egyenjogúsította az addig üldözött keresztény vallást. Uralkodásának idején, 325-ben zajlott a nikaiai (niceai) zsinat, amely elítélte az arianizmust. [cathen] [Columbia Encyclopedia] [Frank E. Smitha's World History: Constantine, the first Christian emperor]  [Jacob Burckhardt: Die Zeit Constantins des Großen] []

Konstantini fordulat

konstanzi zsinat (1414-1415) [Gárdonyi Máté:
A Konstanzi és a Bázeli zsinat]

kopt, koptok, kopt egyház

konzervatív a judaizmus modern, nem ortodox elágazása (jrt)

könyv vallásai

kopt egyház

Korán 

koránkritika

koreai vallások

Koresh, David

korlátok – az emberi szellem korlátai [Voltaire-abc]

Kőrösi Csoma Sándor  Alexander Csoma de Körös (1784-1842) Körösi Csoma Sándor"a magyar bódhiszattva", nyelvtudós, az első tibeti nyelvtan és tibeti-angol szótár szerzõje. 1819 őszén azért indult el Székelyföldről gyalog Ázsiába, hogy - diákkori fogadalmát beváltva - felkeresse "az ázsiai magyarok maradékait"; végül Tibet nyugati széléig, Ladákhig jutott, ahol már a buddhizmus érdekelte. 1825–1826-ban,1827-1830-ban, illetve 1833-1834-ben nélkülözések közepette, lámakolostorok celláiban készítette el tibeti nyelvtanát és szótárát, melyek 1834-ben Calcuttában jelentek meg. Haza már nem tért, sírja Darjeelingban található. [Kőrösi Csoma Sándor élete és munkássága] [Magyar Életrajzi Lexikon] [Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842), Terebess Ázsia E-Tár] [Kőrösi Csoma Sándor követői - Nyomok a Himalájában]

kóser  [Is It Kosher? Encyclopedia of Kosher Foods, Facts, and Fallacies (third edition, 1995)]

közjó bonum commune

kozmogónia

kozmológia  [cosmology and theology (SEP)] vissza / back

kozmopolitizmus [cosmopolitanism @ sep]

kreacionizmus (és evolucionizmus) [kreacionizmus.lap.hu]

krédó => credo

Kreeft, Peter [wikipedia][Peter Kreeft hivatalos honlapja]

Krisna

Krisna Tudat Nemzetközi Társasága International Society for Krishna Consciousness (ISCKON); Hare Krisna mozgalom [religiousmovements.org] [Contemporary Theological Trends in the Hare Krishna Movement]

krisnahívõk, krisnások

krisnások Magyarországon [Kamarás István: Krishna devotees in Hungary]

Krisna-tudat/osság => Hare Krisna

Kulturkampf (kultúrharc) 

Krisztus

krisztianizmus (Christianity, Christentum, stb.) kereszténység

krisztológia

ksátriják a második rend, a harcosok és adminisztrátorok osztálya (varnája) a hindu kasztrendszerben

kultusz - Cult: a word with many religious meanings (and some secular as well). Magyarul körülbelül a szektának felel meg. 

kumráni közösség

kundalini

Küng, Hans (sz. 1928) Hans KüngKatolikus teológus és filozófus, a tübingeni Világetosz Alapítvány (Stiftung Weltethos) igazgatója. Teológiai tanácsadóként (peritusként) részt vett a II. Vatikáni Zsinaton, s támogatója volt a XXIII. János pápa által elindított reformoknak. II. János Pál pápasága idején azonban a Vatikán eltiltotta el az egyház katedráján való tanítástól, mivel egyes nézeteit eretnekgyanúsnak találta. Mértékadó mûvelõje a vallásközi tudománynak - interreligiológiának, ökumenikus teológiának, interdogmatikának, vallásdialógusnak - akárhogyan próbáljuk meg is elnevezni azt, aminek még nincsen neve.  [Ezredvégi beszélgetés Hans Künggel] [IM GESPRÄCH: HANS KÜNG (Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt)vissza / back

Kuschel, Karl-Josef  ökumenikus teológus, Hans Küng munkatársa Tübingenben. 

Kuyper, Abraham (1837-1920)

kvéker, kvékerek (quaker, quakers) [The Religious Society of Friends: www.quaker.org] [Quaker Electronic Archive and Meeting Place][google directory] [Pataki Dávid: A kvékerek mozgalma]
 
 

vissza / back


A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top