A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs


M Maclaine, Shirley (sz. 1934) Amerikai filmszínésznõ; misztikus és New Age guru, vallási nézeteit a nyolcvanas években megjelent önéletrajzi mûveiben írja le. Hatását sokan a teozófus Elena Blavatskyéhoz hasonlítják: a nyugati nagyközönség részére, nyugati szókinccsel keleti gondolatokat tett érthetõvé. [www.shirleymaclaine.com]

macot, macesz, mazzoth  kovásztalan kenyér, melyet húsvétkor fogyasztanak (pászka)

Macumba lásd Santeria

Madonna

maggid prédikátor (jrt)

mágia Magic Magick

mágus

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Keresztény Internet Egyház

Magyarországon bejegyzett, illetve mûködõ vallási közösségek listája

magyar õsvallás, magyarok vallása

mahájána

mahámantra

Maharishi Mahesh Yogi – Maharisi Mahes Jógi (sz. 1911)

mahdi rejtõzködõ imám

Maimonidész - Majmúni

májá illúzió

Malinowski, Bronislaw Kaspar (1884-1942) Bronislaw MalinowskiLengyel-brit antropológus, a "résztvevõ megfigyelés" participant-observation) módszerének kidolgozója. E módszer értelmében mindannyiszor hosszabb ideig annak a népnek a körében is élt, amelyet éppen tanulmányozott: elsajátította a nyelvüket, részt vett az életükben - anélkül azonban, hogy megkísérelte volna megváltoztatni õket.  [bronislaw malinowski] [Yahoo! Encyclopédie

Máltai Szeretetszolgálat

mana

mandala [Rüdiger Dahlke: A mandalák világa]

Mani

manicheizmus

mantra

Marcus Aurelius Antoninus (121-180) római császár (161-180) és sztoikus filozófus. [Marcus Aurelius elmélkedései]

Mária, Mirjam, Szûz Mária, Szentanya, Madonna

Mária-dogmák

Mária-kultusz

mariológia

Maron maroniták

Marr, Wilhelm

marranók spanyol zsidók, akik kényszer hatására színleg áttértek a katolikus vallásra, titokban azonban azután is õseik vallását gyakorolták. Az õ felkutatásukra szervezõdött meg 1478-ban a spanyol inkvizíció.

Martini, Carlo Maria

mártír [Voltaire-abc]

mártírok

Marx valláskritikája

második eljövetel

Massignon, Louis

másvilág

masz’kil olyan tudós, aki támogatja a haszkalát (jrt)

Mataji Nirmala Devi, Srí a Sahaja Jóga alapítója

Mater et Magistra XXIII. János páa 1961. május 15-én kelt enciklikája a szociális kérdésrõl

materializmus

matriarchátus

Mazsihisz

Mbiti, John S. (sz. 1931)

mecset masjid mosque [mecsetek Magyarországon]

Medina

meditáció, meditálás

médium

meditálás meditáció 

Medjugorje katolikus zarándokhely Horvátországban [religion-online]

medresze

megigazulás iustificatio 

megkövezés

megtérés

megtestesülés inkarnáció

megtévesztés  - vajon szükséges-e kegyes csalásokkal ámítani a népet? [Voltaire-abc]

megváltás

Meher Baba (1894-1969) Indiai guru, eredeti nevén Merwan S. Irani, Meher Babának, vagyis könyörületes atyának korai tanítványai nevezték el. A Kor (az Isten-ember, a Krisztus, a Próféta, a Buddha) Avatarjának (az Isten emberi alakban történõ megjelenésének) hirdette magát, amely tanításához a tekintélyt azzal szerezte, hogy némasági fogadalmat tett, s 1925-tõl kezdve haláláig, azaz több mint négy évtizeden keresztül egy szót sem szólt. [Avatar Meher Baba] [meherbabainformation.org] [religiousmovements.org]

Mejidzsi Meiji reformok

Mekka

Melancthton, Philipp (1497-1560), született Philipp Schwarzerd német lutheránus laikus teológus, reformátor, Luther legszorosabb szövetségese a wittenbergi egyetemen, ahol 1518-tól haláláig volt professzor. 

Mélius Juhász Péter (1532-1572) Magyar protestáns bibliafordító. Wittenbergi tanulmányok után Debrecenben lelkész. Szegedi Kis István hatására a helvét reformációhoz csatlakozott, megszervezte a tiszántúli református egyházkerületet, erdélyi szentháromság-tagadókkal vitázott. Hitvallásokat szerkesztett, a Biblia egyes könyveit lefordította. Herbariuma az elsõ magyar orvosi füveskönyv. 

Melkizedek Alapítvány Ma Magyarországon körülbelül 400 egykori katolikus pap él, aki megnõsült, családot alapított, illetve civil foglalkozást választott - az õ és családjaik anyagi és lelki megsegítésére létrehozott alapítványt Kamarás István vallásszociológus jegyzi. [a Melkizedek Alapítvány honlapja]
 

Melton, John Gordon (sz. 1942) amerikai vallásszociológus, az Encyclopedia of American Religions szerzõje

Mencius Meg-Ce Meng-tzu Confucius (Konfuciusz, Kung Fu-ce) tanítványa

menhirek ld Cromlech

Menno Simons (1496-1561)

mennoniták [Mennonite Central Committee ] [London Mennonite Centre] [Mennonite Connections on the WWW] [Menno-link] [Mennonite.net] [Biblical Viewpoints- An Anabaptist-Mennonite Site]  [] [] 

mennybemenetel Illés Krisztus Mária Mohamed

Mennyei Fény Missziója

Mereskovszkij, Dmitrij

Mérleg katolikusnegyedévi folyóirat, lapok és könyvek szemléje [Mérleg]

mesék [Voltaire-abc]

Meslier, Jean, abbé (1664-1729)

mesmerizmus

messianizmus

Messiás Messiah felkent Hrisztosz Khrisztosz Christus Krisztus stb.a megígért dávidi király, aki a Földön a béke és igazságosság királyságát hozza létre (jrt) 

messiáshit

messiáshívõ zsidók 

messiási eszme, messianizmus 

metafizika

metafizikai istenérvek

methodisták metodisták methodizmus metodizmus

Metz, Johann Baptist 
Isten és kényelem teológiai problémájának felvetője. Szerinte az európaiak olyan Istent akarnak, aki jól beleillik polgári világukba 

midrás a héber Írás rabbinikus kommentárja (jrt)

Mihály, I.jelenkori ellenpápa (szül. David Bawden), akit tridenti (trentõi, trienti) szemléletû, a II. Vatikáni Zsinatot eretneknek és tévelygõnek tekintõ Egy, Szent, Katolikus és Apostoli Római Egyház (One, Holy, Catholic and Apostolic Roman Church) 1990 július 16-án választott pápává Mihály, illetve I. Mihály néven. Ez az egyház Szent Pétertõl XII. Piuszig elfogadja a pápák sorát, az õ 1958-as halála óta azonban Mihályt tekinti az elsõ legitim pápának, XXIII. Jánost, VI. Pált, I. János Pált és II. János Pált pedig ellenpápáknak, illetve a pápai trón jogtalan bitorlóinak. [Pope Michael]

milánói edictum

Milarepa (Mi-la Ras-pa, 1043-1123)

Mill, John Stuart (1806-1873)

millennium

Miller, William (1782-1849) Eredetileg baptista prédikátor, akinek 1833-ban megjelent Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the Year 1843. címû mûvétõl eredeztetik az adventizmus történetét 

Milton, John (1608-1674) 

minaret, mináré 

mindenszentek ünnepe nov. 1.

Mindszenty (Pehm) József (1892-1975) esztergomi érsek, bíboros, Magyarország hercegprímása, legitimista politikus. [Magyar Életrajzi Lexikon]

minjan a közösségi imához szükséges legalább tíz férfi (jrt)

minorita ferencesek

mintha als-ob, as-if Philospphie des Als-Ob: Hans Vaihinger

Mirza Ali Muhammad, a Báb (Kapu) - bábizmus

mise

Misna szóbeli törvény; a szóbeli törvényeknek az a gyûjteménye, amelyet Júda ha-Naszi állított össze (jrt)

Missouri Zsinat Lutheránus Egyháza (Lutheran Church - Missouri Synod, LCMS) 2,6 millió hívet számláló ultrakonzervatív amerikai lutheránus egyház, a Lutheránus Világszövetségnek (Lutheran World Federation) nem tagja. Németek alapították Chicagóban 1847-ben ("The German Evangelical Lutheran Synod of Missouri, Ohio and Other States" néven). [The Lutheran Church--Missouri Synod]

misszió

misztérium

misztériumjátékok

misztérium-kultusz

misztériumvallás

miszticizmus [Mysticism in World Religions]

misztika, misztikusok középkori német misztikusok: Eckehart Teuler Suso, késõbb Böhme

Mithra Mithrasz

mítikus

mitologéma

mitológia
[Trencsényi-Waldapfel Imre: MITOLÓGIA] [mitologia.lap.hu]

mitologikus

mítosz

Mo-Ce

modern, modernség

modernizmus

modernitás

mogulok – Nagymogul (Mughal) Birodalom

Mohamed (571-632) [pallas] [Catholic Encyclopedia: Mohammed and Mohammedanism]

mohamedán

móksa

Moloch

Moltmann, Jürgen (sz. 1926) teológus

Moon, Sun Myung 

Moon-vallás, Moonies  Egyesítõ Egyház (Unification Church)

monofiziták monofizitizmus

monoteizmus

monotheletizmus

monolátria, vagy – a német születésú angol filológus, (Friedrich) Max Müller (1823-1900) a görög hen (egy) és theosz (isten) szavakból alkotott kifejezésével - henoteizmus: egy isten tisztelete, illetve egyetlen istenben való hit a többi isten létezésének tagadása nélkül. Nem azonos a monoteizmussal, amely más isteneknek a puszta létét is tagadja

monoteizmus

montanisták

Montanus (i. e. 2. sz. )

Monte Cassino

Montefiore, Claude (1858-1938) A progresszív judaizmus Angliában liberális judaizmusnak nevezett irányzatának vezetõje. Õ volt az elsõ modern zsidó gondolkodó, aki komoly kommetárt írt a szinoptikus evangéliumokhoz. Nézete szerint Pál apostol volt a keresztények zsidókkal szembeni gyûlöletének forrása. Sir Moses Montefiore unokaöccse (grand-nephew).

Montefiore, Moses, Sir (1784-1885) angol zsidó vezetõ. 1837-1838-ban londoni seriff; Victoria királynõ lovaggá ütötte. 1846-ban a zsidó közösség körében végzett humanitárius tevékenységéért bárói rangot kapott. 

Moon (Mun) tiszteletes

Morel Gyula

Mórija-hegy

mormon vallás

Mormon könyve lásd mormon vallás

Morus Tamás / More, Thomas, a politikusok védõszentje 

mosaic 1. mózesi, zsidó 2. mozaik

mozaizmus Mózes-valás, zsidó vallás

Mózes [Voltaire-abc]

Mózes és az egyistenhit, Freud könyve

Mózes-hegy lásd Dzsebel Musza

mozlim muszlim 

mudra

Muhammad Mohamed

Muhammad, Elijah

Muhammad, Elijah (1897-1975)

Müller, Max  “Father of the history of religions” 

Mun Moon tiszteletes

Münzer, Thomas

muszlim

muszlim naptár

muszulmán  muzulmán

muwahhid (arab; többes szám: muwahhidun) Egyisten-hívõ. A muszlimok gyakran ezzel a szóval fejezik ki unitarizmusukat. (A wahhabiták például, önmagukra nem alkalmazzák a külsõ wahhabita megjelölést, hanem muwahhideknek mondják magukat.)

muzulmán

Mysterium Tremendum
 
 

vissza / back


A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top