A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


O OBE out of body experience

occidentalizmus

óhitûek

ókatolikus(ok) [religiousmovements.org]

okkult okkultizmus

ökumené (oikumené) A lakott földkerekség ókori  elnevezése – az "oikosz" (ház, háztartás, otthon, haza, közösség) görög  szóból).

ökumenikus eszperantó

ökumenikus mozgalom ökumenizmus

ökumenikus charta [Charta Oecumenica 
- Irányelvek az európai egyházak bõvülõ együttmûködéséhez

ökumenikus pátriárka lásd egyetemes pátriárka

ökumenikus zsinatok lásd egyetemes zsinatok

ökumenizmus (ökumenikus, ökumenikus mozgalom) Ökumenikusnak, az egész ökumenét átfogónak a kereszténység  elsõ századaiban az egyetemes zsinatokat nevezték (325 – Nikaia; 381 – Konstantinápoly I.; 431 – Epheszosz; 451 – Khalkedón; 553 – Konstantinápoly II.; 681 – Konstantinápoly III.) - ezeken fogadták el a legnagyobb keresztény egyházak által közösen osztott hittételeket. Ámde az ariánusok már Nikaia (Nicea) után, a monofiziták pedig Khalkedón után elszakadtak a többiektõl. 1054-ben került sor a keleti és a nyugati egyház közötti szakadásra, 1870-ben pedig az ókatolikusok váltak a katolikusoktól külön.  1517-tel kezdõdõen a protestáns egyházak - elõbb a lutheránus, majd a református, az unitárius, késõbb a szabadegyházak függetlenedtek Rómától, illetve egymástól - a folyamat máig tart és szinte követhetetlen. Az ökumenizmus voltaképpen nem más, mint ezeknek a szakadásoknak "visszacsinálására" irányuló törekvés a kereszténység egységének eszméje nevében. Erre már az 1439-1445-ös firenzei zsinat is kísérletet tett, de csak rövid idõre sikerült a nyugati és keleti egyház egységét visszaállítania, a tridenti zsinatnak (1545-1563) pedig, bár elõmozdította a katolikus megújulást, nem sikerült a nyugati egyház egységét helyreállítania. 

A mai ökumenikus mozgalom gyökerei a 19. század végéig, a 20. század elejéig nyúlnak vissza: a World’s Student Christian Federation nemzetközi protestáns ifjúsági szervezet 1895-ös megalakulása, a Nathan Söderblom uppsalai lutheránus érsek nevéhez fûzõdõ 1910-es alapítású Life and Work, illetvea Charles Brendt Fülöp-szigeti anglikán püspök által elindított Faith and Order kezdeményezései 1948-ban Amsterdamban az Egyházak Világtanácsának (World Council of Churches, WCC) megalakulásához vezettek. Az Egyházak Világtanácsának (WCC) emblémájaA ma genfi székhelyû szervezetbe protestáns, angikán és ortodox egyházak tömörülnek - a katolikusok nem tagjai a mozgalomnak. Õk a II. Vatikáni Zsinaton hirdették meg az ökumenikus nyitást. Vagyis jelenleg végeredményben legkevesebb két - egymástól pardox módon független - ökumenikus mozgalom létezik: a katolikus és a WCC-beli. 

A keresztény egyházak és a nem keresztény vallási közösségek közötti párbeszédre az ökumenizmus kifejezés csak áttételesen alkalmazható. Hans Küng tübingeni teológus  ugyan "oecumenismus ad extra", vagyis "kifelé forduló ökumenizmus" néven nevezi, általában azonban még õ is inkább a vallásdialógus, illetve vallások/kultúrák közötti párbeszéd kifejezéseket ajánlja

[Az ökumenizmus 1993-as vatikáni elvei - dokumentum]vissza / back

oltáriszentség eucharisztia úrvacsora

Omár kalifa Mohamed veje

Omajjádok Omajjád dinasztia

öngyilkosság

öngyilkos merénylõ kamikaze

online ordináció pappá szentelés, illetve lelkésszé avatás az interneten keresztül. Jelenleg a Church of Spiritual Humanism hirdet ilyet.

online vallások

öngyilkos merénylõk kamikázék

önszeretet [Voltaire-abc]

ontológia

ontológiai istenérv Canterbury Anselm, Descartes alias Cartesius [Stanford Encyclopedia of Philosophy]

operációs rendszerek

ópium - A vallás a nép ópiuma (Karl Marx: A zsidókérdésrõl) vissza / back

Opus Dei [Opus Dei USA.] [Opus Dei Espana][Opus Dei Deutschland] [Opus Dei Awareness Network] [Opus Dei - The Unofficial Homepage] [HETEK]

Opus Dei Magyarországon

orákulum oraculum

õrangyal

ordináció – pappá szentelés, lekésszé avatás.  - online ordináció

Ördög, rossz szellemek Sátán [Saitan], Diabolosz, Lucifer, diabolosz, diabolus, Iblísz

ördögûzés

orientalizmus

Órigenész (185-254)

Orpheus

orphikus hagyomány

ortodox (pravoszláv, görög-keleti)

ortodox (zsidó)

ortodoxia abban való hit, hogy az írott és a szóbeli törvények isteni eredetûek (jrt)

ortopraxis

Õrtorony / Watchtower

orvosságos embermedicine man

osho mozgalom 

õskereszténység

Õsmagyar Táltos Egyház [http://www.taltos7.hu/index.php?inc=osmagyartaltos]

õsök tisztelete

Osservatore Romano a Vatikán hivatalos lapja [vatican.va

összehasonlító vallástörténet, összehasonlító vallástudomány (comparative religion)

oszlop, az iszlám öt oszlopa pillére five pillars of islam

oszmán (ottomán) birodalom 

Ószövetség Héber Biblia

öt pillér, az iszlám öt pillére, oszlopa, a muszlimok öt fõ kötelessége:
- a hitvallás (saháda) Naponta elmondani a Koránból származó "Nincs más Isten Istenen kívül és Mohamed az õ prófétája" mondatot, 
- imádság (szalát) Naponta ötször a Koránból származó formulákkal, rituális mosakodást követõen, Mekka felé leborulva imádkozni
- alamizsna-adás, alamizsnálkodás (zakát) a szegényeknek járó jótékony adományt kötelezõ adó formájában évenként az államnak befizetni
- böjtölés (szaum) Ramadán hónapban napkeltétél napnyugtáig böjtölni
- zarándoklat Mekkába (hadzs) Egyszer az életben elzarándokolni Mekkába, a Kába-szentélyhez (azoknak, akik ezt anyagi és egészségi szempontból megengedhetik maguknak)
Az öt pillért az iszlám gyakorlat öt alapjának is nevezik, megkülönböztetve a hit hat alapjától 

Ótestamentum

ottomán birodalom oszmán birodalom

Otto, Rudolf (1869-1937)Nagy hatású német vallásfilozófus és teológus. 1907-ben megjelent Das Heilige (A szent) címû künyve a vallás nem-racionális belsõ magjának, a  numinózusnak kanti, racionális megközelítése.

Otto, Walther F.

Ozírisz
 
 

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top