A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs


P Pacelli, Eugenio XII. Pius pápa

Pacem et terris XXIII.János pápa 1963. április 11-én kiadott béke-enciklikája. Az elsõ olyan pápai körlevél, amely a hierarchián és a keresztényeken kívül „minden jóakaratú emberhez” szól. vissza / back

pacifizmus  Az erõszakot mint konfliktuskezelési eszközt elvbõl ellenzõ, a „szemet szemért, fogat fogért” õsi elvét elutasító nézetrendszer; politikai világmozgalomként a múlt század vége óta létezik. Két jelentõs 20. századi politikai konfliktust tartanak nyilván, amelyben erõs és erõszakot alkalmazó ellenfeleket erõszakmentes eszközökkel, ellent nem állással gyõztek le pacifisták: az egyik, Mahatma Gandhi mozgalma, India függetlenségéhez, a másik, Martin Luther Kingé, az amerikai feketék emberi jogainak érvényesítéséhez vezetett. Mindkét mozgalom sokat merített Jézusnak a Hegyi beszédben mondott tanításaiból, valamint az amerikai Henry David Thoreau, A polgári engedetlenség iránti kötelességrõl címû, 1849-ben megjelent munkájából. 
Pedig még õk sem tartoztak az úgynevezett abszolút pacifisták közé. Hiszen végsõ soron maga Gandhi is erõ alkalmazásával politizált, még ha ennek az „igazság erejének” (szatjágraha) semmi köze nem is volt a köznapi értelemben vett erõszakhoz. Ráadásul aligha sikerülhetett volna Gandhinak a brit oroszlán legyõzése, hanem nem lett volna biztosítva a sikeres pacifista mozgalom szakértõk szerint négy alapfeltétele: az akkori indiai légkör kedvezett a békének; a belsõ – gazdasági és hatalmi – ellentéteket idõlegesen sikerült nagyjából elsimítani; rendelkezésre álltak a tárgyalások, a viták és a békés rendezés más eszközei; s végül az akciókról a sajtó közvetítésével folyamatosan tájékozódhatott a közvélemény. Ez utóbbi feltétel híján maradtak egymástól elszigeteltek évszázadok erõszakmentes mozgalmai; míg sokszor éppen a nyilvánosság segíti sikerre a mai pacifistákat. 
Az abszolút pacifisták szerint az oroszlánt még ingerelni sem szabad. A fegyvert etikai megfontolásból egyénileg nem ragadó „individuális pacifistákon” kívül jó néhány vallási közösség tartozik ide. Abszolút pacifistának tekintik a 16. századi, a németalföldi  Menno Simons után mennonitáknak nevezett svájci és holland újrakeresztelõ protestánsokat, a vallási eksztázis tetõfokán tanúsított „rezgésekrõl” kvékereknek nevezett angol gyülekezet tagjait, a nagy tömegeket mozgósító Jehova Tanúit, de más keresztény közösségeket is, amelyek szilárdan hisznek benne, hogy békés magatartásuk példája mintegy megfertõzi támadóikat, s azok elõbb elszégyellik magukat, majd jó útra térnek. „Sajnos, ez a magatartás soha nem volt teljesen sikeres” – állapítják meg a szakértõk az egyetlen e témáról szóló kézikönyv, a négykötetes angol World Encyclopaedia of Peace hasábjain. A korai – üldözött – keresztények három évszázadon át abszolút pacifistákként éltek, követvén a jézusi tanítást: „Szeressétek az ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.” Azóta azonban, hogy a kereszténység a Római Birodalom államvallásává lett, az egyházatyák között mind többen akadtak, akik – mint Szent Ágoston is – relativizálták a fent idézett jézusi tanítást, s megengedték, sõt elõírták a háborúskodást, legalábbis amennyiben démonok, pontosabban az általuk megszállott pogányok ellen történik. 
Ha békét akarsz, a békére készülj! – vallják a pacifisták, akiknek  Jézus a legismertebb, de nem a legrégebbi képviselõje. Hasonló elveket vallott ugyanis többek között már õelõtte a Buddha, Konfuciusz, Lao-ce vagy éppen a görög bölcselõ Szókratész, aki azt tanította: „Az igazságtalanságot jobb elszenvedni, mint elkövetni.” A zsidó Ézsaiás is így prófétálta a (máig be nem következett) jövõt: „És csinálnak fegyvereikbõl kapákat, dárdáikból metszõkéseket, és nép népre többé kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.” De még a harcias iszlámban is vannak pacifisták – például a misztikus szúfik között –, akik szerint az igazhitûnek a szent háborút, a dzsihádot nem mások ellen kell vívnia, hanem a benne magában szunnyadó gonosz ellen.
[Internet Encyclopedia of Philosophy, IEP] vissza / back

Padmaszambhava, Padmasambhava, Padma Sambhava  - a lótuszban született guru - 8. századi Indiai bölcs, akit  a buddhista tanokat Trisong Deutsen király hívására Tibetbe vitte; "a tibeti buddhizmus atyjának" is nevezik, mert az egész országot megtérítette. 

pagoda

Pál apostol (Saul) [Colette Kessler: Szent Pál - zsidó szemszögbõl]

Pál – kérdések Pálról [Voltaire-abc]

Palesztina a Szentföld elnevezése Izrael Állam megalakulása (1948) elõtt (jrt)

páli fordulat paulinizmus pálfordulás

páli levelek

páli kánon [encyclopedia.com]

pálosok Pálos-rend – az egyetlen magyarországi alapítású katolikus 
szerzetesrend, amelyet Boldog Özséb (1274) esztergomi kanonok alapított a tatárjárás után. [az õsi magyar pálos rend honlapja] []

pallium

pana wave csoport Mintegy 1200 tagot számláló, 1977-ben alapított japán szekta, amely a világvégét 2003. május 15-re várta; a Földnek ekkor kellett volna összeütköznie Naprendszerünk egy eleddig ismeretlen bolygójával; e kataklizmában az Északi sark és a déli sark felcserélõdött volna. Május elején Tokiótól 170 kilométerre nyugatra, a hegyekbe vonultak, ahol jármûveiket fehér textíliákkal takarták le, hogy megvédjék azokat a káros elektromágneses sugárzástól, mely sugárzás szerintük a kommunistáktól származik. Vezetõjük,Chino Yuko keresztény, buddhista és New Age-tanokat kombinál. ["End of the World" predictions in our future - ocrt]

pancsáma érinthetetlen

pancsen láma

panenteizmus Panteista és deista belátásokat egyesítõ nézet, amely szerint a világ Isten része – annak analógiájára, ahogyan egy sejt a nagyobb szervezet része. Rendszeres filozófiai kifejtése Alfred North Whitehead-tõl (1861-1947) származik; a teológiára Charles Hartshorne (1897-2000) alkalmazta. vissza / back

Panikkar, Raimundo

Pannonhalmi Bencés Fõapátság [www.osb.hu]

panteizmus az a nézet, amely szerint  Isten és az univerzum azonosak. Egyik legnagyobb képviselõjérõl olykor spinozizmusnak is nevezik [Stanford Encyclopedia of Philosophy]

pantheon

Panthèon, Párizs 

Pantheon, Róma

pap, papság, papi rend, egyházi rend

pap [Voltaire-abc] vissza / back

pápa [Katus László: A pápák. Szent Péter utódai]
[A római pápák idõrendi névsora]
[Bulányi György: Lengyel pápa

papabile

Pápai Állam

pápai tévedhetetlenség (infallibilitas) Az

pápák avignoni fogsága (1309-1378)

Pápák listája

pápaság és császárság

papi nõtlenség cölibátus

papissa a pápa (papa) latin szó nõnemû alakja Johanna papissa 

pápizmus – A  pápista és a kincstárnok [Voltaire-abc]

paradicsom

parajelenségek

paranormális

Parker, Thoeodore

párszik ("perzsák") Zarathustra mai követõi az indiai Mumbaiban (Bombay) és környékén 

parúzia, parúszia

parthenogenezis szûzen szül(et)és

Pascal,  Blaise (1623-1662) Blaise Pascalfrancia matematikus, filozófus és vallási gondolkodó 

Paskai László

Patandzsáli Patandzsali Patanjali Jóga-szútrák

patarénusok

patriarchátus

pátriárkák a zsidók bibliai õsei; Ábrahám, Izsák és Jákob (jrt)

patrisztika

patrológia

patrónus, védõszent

Pauler Ákos

Pázmány Péter (1570-1637) ellenreformátor író, bíboros, esztergomi érsek. Protestáns családból származott, 13 éves korában katolizált, jezsuitának állt. Forgáchokat, Esterházyakat, Zrínyieket és más fõurakat térített vissza a katolikus hitre. A keresztényt katolikus hitvédõként is keresztyénnek írta és mondta. [Magyar Életrajzi Lexikonvissza / back

pejotizmus peyote-kultusz

pelagianizmus

Pelagius

Pentateuchus A Tóra, vagyis Mózes öt könyve: Mózes elsõ könyve a Teremtésrõl (Genesis), Mózes második könyve a Kivonulásról (Exodus), Mózes harmadik könyve a léviták egyházi szolgálatáról (Leviticus), Mózes negyedik könyve az izraeliták megszámlálásáról (Numeri) és Mózes ötödik könyve, a törvény summája (Deuteronomiumvissza / back

peresztojka

perszonalizmus

perzsa vallás

pészach  passover zsidó húsvét

Péter Kéfás

Péter, I. (Nagy) (1672-1825) orosz cár (1682-1725)

peyote-kultusz

Philón alaxandriai zsidó tudós, aki az ószövetségi történeteket szimbolikusan magyarázta, hogy eltüntesse a hellén és zsidó mûveltség közötti különbséget. vissza / back

piaristák, Piarista (Kegyes) Rend

pietizmus

pinyin A kínai szavak latin betûkkel való átírásának Kínában bevezetett, 1979 óta a Kínai Népköztársasáég kiadványaiban (de nem Tajvanon, Hongkongban és Szingapúrban) általánosan használt, s a nyugati világnyelvekben is alkalmazott rendszere. A Magyar Tudományos Akadémia ajánlása eközben még mindig a fonetikus átírást javasolja - igaz, ma már nem sok sikerrel. 2003. június 6-án például Népszabadság bejelentette, hogy azontúl a pinyin írásmódot alkalmazza. [Dong zhi men wai da jie - Az írásjelek latin betûs átírásából még nem derül ki, hogyan mondják a szavakat kínaiul]

Pius, XI. pápa

Pius, XII. pápa A 63. születésnapján, 1939. március 2-án, a huszadik század legrövidebb konklávéján választották pápává; 1958-ban a trónon a II. Vatikáni Zsinatot összehívó XXIII János követte. Római arisztokrata sarj, születési nevén Eugenio Pacelli, aki sokat élt Németországban, bizonyítottan germanofil, sokak szerint antiszemita, 1933-tól 1939-ig a Harmadik Birodalomhoz akkreditált apostoli nuncius, 1938-ban a Budapesten rendezett eukarisztikus világkongresszuson ő képviselte a Vatikánt, s kíséretében volt a későbbi VI. Pál pápa is.  Ő volt a vészkorszak pápája, akinek történelmi szerepén ma is vitatkoznak, többek között folyamatban lévő szentté avatási eljárása során. Kétségtelen, hogy titokban sok zsidó életét megmentette, de nyilvánosan, mint pápa egyszer sem tiltakozott kifejezetten a zsidók tömeges elhiurcolása és meggyilkolása ellen.  [Mi lett volna ha... - XII. Piusz pápa és a holokauszt] [en.wikipedia] [de.wikipedia] [hu.wikipedia] []

Pius, XIII.mai ellenpápa, a II. Vatikáni Zsinatot eretneknek és tévelygõnek tekintõ Katolikus Egyház - Isten Egy és Egyetlen Egyháza (Catholic Church - God's One and Only Church) által elismert jelenleg pápa, akit az utolsó igazi pápának tekintett XII. Piusz 1958 október 9-i halála utáni négy évtizedes interregnum után, 1998 október 24-én választottak meg [The Catholic Church - God's One and Only Church - www.truecatholic.org]

Platón

plébános

pluralizmus

Prularism Project [www.pluralism.org]

pogány, pogányság, újpogány /neopogány vallási tradíciók [ocrt]

pogrom erõszakos hadjárat a zsidók ellen (jrt)

Poitiers

pokol pokol [Voltaire-abc]pokol purgatórium paradicsom vissza / back

polinéziai vallás

politeizmus

pontifex

pontifex maximus

pópa

Popper Péter

Populorum progressio VI. Pál pápa 1967. március 16-án kiadott enciklikája a népek haladásáról

porrajmos roma holokauszt. Heinrich Himmler 1944 nyarán adott parancsot az auschwitzi cigány tábor összes lakójának likvidálására. A tábor felszámolása elõtt a még munkaképes romákat más táborokba szállították, a többieket augusztus 2-án (ma a porrajmos emléknapja) a gázkamrákba terelték. A deportálások, illetve a helyi kivégzések során Európában összesen mintegy félmillió roma pusztulhatott el. [Visszaemlékezések a roma vészkorszakról - a Roma Sajtóközpont összeállítása a Beszélõ 2000 július-augusztusi számában] [history1900s.about.com - gipsies and the holocaust]

Port-Royal 1204-ben alapított francia ciszterci apácakolostor, a janzenizmus központja. 1606, vagyis azóta, hogy az apácák megtagadták egy, a janzenistákat elítélõ pápai levél aláírását, üldözték õket. 1679-tõl már nem vehettek fel noviciákat, 1707-ben pedig, amikor az apácák nem voltak hajlandók elítélni a janzenizmust, a kolostort bezáratták, az épületet lerombolták. vissza / back

posztmodernizmus, posztmodern

poszt-posztmodern

posztulátor

Potter, Harry [cesnur]

Prabhupada, A. C. Bhaktivedanta Swami (1896-1977) a Hare Krisna mozgalom alapítója és guruja vissza / back

pravoszláv

predesztináció predestinatio praedestinatio eleve elrendelés kettõs predesztináció

premontreiek (norbertinusok)

presbiter választott világi gyülekezeti elöljáró a keresztény, fõként a protestáns egyházakban vissza / back

presbiteriánusok, presbiterianizmus

presbitérium

prímás

primícia újmise

priscillianizmus

Priscillianus

Pristley, Joseph (1733-1804)

process theology folyamat teológia

Próféták

próféták [Voltaire-abc] vissza / back

próféták Mohamed után

próféták pecsétje

progresszív judaizmus 

Promise Keepers

protestáns felekezetek közötti különbségek 

Protestáns, protestantizmus

protestáns, protestantizmus

protopópa

prozeliták, prozelitizmus

pulpitus

purgatórium

purim  Zsidó örömünnep, a februárra vagy márciusra esõ ádár hónap 14-én, a perzsa zsarnoktól, Hámántól való megszabadulás emlékére, amelyet a bibliai Eszter könyve beszél el. [Herman Wouk: Purimvissza / back

puritánok

pünkösd

pünkösdisták, pünkösdizmus [punkosdi.lap.hu]

püspök

Püthagorasz

püthagoreusok

pszichohistória

pszichonalalízis psychoanalysis

ptolemaioszi kozmológia
 
 

vissza / back


A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top