A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

R
rabbaniták a karaiták ellenfelei (jrt)

rabbi felszentelt zsidó tanár (jrt)

rabbinikus hagyomány

ráció

racionalizmus

radikális reformáció reformáció, radikális vissza / back

radikális teológia

rádzsa jóga raja yoga

Rael, Claude (sz. 1946)

raeliánusok

Rahner, Karl (1904-1984) Német jezsuita filozófus és teológus

Raiser, Konrad Az Egyházak Világtanácsa (World Council of Churches, WCC) fõtitkára

Ráma

Ramadán [Galgóczi István: A ramadán]

Rámájána Ramayana

Rámakrisna, Ramakrishna (Gadádhar Chattopádhyáya, 1836-1886)Ramakrisna Paramahamsza vissza / back

Ramakrisna Misszió

Ranke, Leopold von 

raszkol, raszkolnyikok (szakadárok) óhitûek

Raszputyin

rasszizmus

Rasztafari vallás Rastafarianism Rasztafarianizmus Rastafari 

Ratzinger, Josef vatikáni bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa

Rav a zsidó tudósok babilóniai címe (jrt)

Ravasz László

Rawls, John

realizmus univerzália-vita nominalizmus

reconquista

redaktor, végsõ redaktor a biblia szerkesztõje illetve végsõ megszerkesztõje vissza / back

reflexológia

reformáció

Reformáció emléknapja október 31 1517 október 31 emlékére, amikor Luther Wittenbergben a temlom kapujára szögezte 95 tézisét
vissza / back

reformáció, radikális

református [reformatus.lap.hu]

református teológia

Reformátusok Lapja

reform judaizmus, reform zsidóság

Regnum Marianum

regressziós hipnózis

Reiki [The "Quasi-Religion" of Reiki]

reinkarnáció újramegtestesülés

relativizmus

relizmus (relism) az Ontario Consultants on Religious Tolerance (http://www.religioustolerance.org) munkatársai által javasolt kifejezés az olyan attitűd, tett, illetve intézmény jelölésére, amely személyeket vagy személyek csoportjait a vallásuk alapján megkülönböztet (mint ahogyan a szexizmus a nemük, a rasszizmus a származásuk alapján). 

rekonstrukcionalizmus modern amerikai zsidó irányzat, melyet Mordechai Kaplan alapított (jrt) vissza / back

religiológia religiology

Religionswissenschaft - histoire des religions - religious studies - vallástudomány. A francia histoire des religions is vallástudományt jelent elsõsorban, mint pl. Plinius Naturalis historia-jában a latin historiavissza / back

Religious Right [religion-online.org]

relikvia 

remény

Remonstráns Testvériség unitárius hitvallású holland kisegyház

Renan, Ernest 1823-1892) francia író, Jézus élete (Vie de Jesus) címû mûve a történeti Jézus úttörõ életrajza. [Renan: The Life Of Jesus]

renaissance reneszánsz

Rerum novarum (Az új dolgokról) XIII. Leó pápa 1891 májusában kiadott enciklikája, amelyet ma sokan a születõ keresztényszocialista mozgalom zászlóbontásának tekintenek. [az enciklika szövege magyarulvissza / back

restség

Rettenetes Iván 

reveláció

reverzális

Ricci, Matteo (1552-1610) jezsuita szerzetes, 1583-ban érkezett Kínába téríteni. Megtranult kínaiul, s mint az Égisten szolgája lépett föl. Híveinek megengedte az õsök és Konfuciusz tiszteletét, mert azokban a kínaiak család- és hazaszeretete nyilvánult meg. vissza / back

Rig Véda Rhig Véda Rg Veda

risorgimento

Rissho Koseikai

ritual abuse rituális visszaélés, rituális abúzus

rituális visszaélés ritual abuse 

rítus

Rivail, Hippolyte Léon Denizard (1804-1869) a spriritizmus rendszerbe foglalója 

Roger testvér,  frère Roger, Roger testvér - a Taizé Közösség alapítója (Roger Schütz) vissza / back

Róheim Géza (1891-1953) etnográfus és pszichoanalitikus  [Magyar Életrajzi Lexikon]

Rolston, Holmes coloradói biológus és presbiteriánus miniszter, "a környezeti etika atyja; a 2003-as Templeton-díjas 

Róma

Róma püspöke

rómaiak vallása [Római regék és mondák]

Római Birodalom és a vallások

római katolicizmus

romák vallásossága [] [Charles Godfrey Leland: Gypsy Sorcery and Fortune Telling (1891)] [] [] [] []

romantika

rossz

Roj, Rammohan (Roy)

Rosen, David

Rosenberg, Jack Erhard, Werner

Rosenkreutz, Christian 

Rosenzweig, Franz (+1929)

roshasana

rossz [Voltaire-abc]

rossz problémája [Problem of Evil - sep]

Roy, Rammohan; Roy, Ram Mohan; Rammohan Roj (1774-1833) A Brahmo Szamádzs - Brahmo Samaj - alapítója vissza / back

rózsafüzér [rozsafuzer.lap.hu]

RózsakeresztRosenkreutz, Christian

Rózsakeresztesek

Rózsakeresztes Rend (A Rózsakereszt Régi és Misztikus Rendje, Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis - AMORC) H. Spencer Lewis okkultista folklorista által 1915-ben alapított, Magyarországon is aktív, önmagát tételes vallásnak nem tekintõ szellemi mozgalom, amelynek a központja Californiában van, de csoportjai az egész világra kirajzottak. Szellemi fejlõdést, reinkarnációt, jólétet és boldogsáégot hirdetõ "szoft" okkultizmusával különöen Afrikában hódít híveket. [www.amorc.org] [magyar honlap]

Rubljov, Andrej

Rushdie, Salman

Russell, Charles Taze (1852-1916)

Russell, Bertrand (1872-1970) Bertrand Russellbrit filozófus és matematikus, 1950-ben irodalmi Nobel-díjas. Alfred North Whitehead-del közösen írt 1903-as Principia Mathematica címû mûvével a matematikai logika megalapozója. Pacifista és szocialista nézeteket vallott meglehetõsen arisztokratikus származása ellenére. (Teljes neve így hangzik: Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell of Kingston Russell, Viscount Amberley of Amberley and of Ardsalla.) Vallási hovatartozását illetõen önmagát nem-kereszténynek, racionalistának, ateistának, illetve agnosztikusnak nevezte. [Stanford Encyclopedia of Philosophy] [Bertrand Russell: Miért nem vagyok keresztény?] [Bertrand Russell - Texts on and about Religion][Writings by Bertrand Russell

Rutherford, Joseph Franklin (1869-1941) Charles Taize Russell követõje a Jehova Tanúinak élén, s a tanok fõ rendszerezõje
 
 

vissza / back


A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top