A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs


S Sába királynõje 

sabbath sabbát szombat; a hetedik nap; pihenõnap (jrt) vissza / back

sábesz lásd szombat

sábesz-dekli lásd kipa

Sáfrány-hegy („új Sínai-hegy”), lásd Har Karkom

saháda (arab hitvallás) Az iszlám öt pillére - a muszlimok öt legszentebb kötelessége közül az elsõ annak megvallása, hogy "Nincs más Isten Istenen kívül és Mohamed az õ prófétája" 

Sahaja Jóga

Sai Baba, Sathya (kultusza) [Hindu Encyclopedia]

Said, Edward W.

Salamon

Salem (Massatsusetts)

Salvation Army Üdvhadsereg

sámán 

sámánizmus [Diószegi Vilmos: Samanizmus] [Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén] [Hoppál Mihály: A sámánizmus vallási kultúrái] [Horváthné Schmidt Ilona: A sámánisztikus világkép alapszimbólumai] [SHAMAN - Journal of the International Society for Shamanistic Research]

Samuel Ruiz Garcia l Ruiz Garcia, Samuel

Santeria (Regla de Ocha, La Regla Lucumi, Lukumi, stb.) 
szinkretikus karibi vallás [ocrtvissza / back

Sárga Császár mítikus kínai uralkodó

sari’a sária shari'a  "iszlám törvénykezés", vagyis muszlim vallásjog, amely az élet minden szféráját átszövi, a 7. század második felétõl a 9. századig alakult ki -  ekkor jött létre a Korán, és a Próféta gyakorlata, a szunna is, terjedt el az analógia útján való következtetés, valamint a közvéleményen alapuló közmegegyezés gyakorlata, A sari'a ajánlott és kárhoztatott cselekedeteket különböztet meg. vissza / back

Sátán [occultopedia] [] []

Sátáni versek 1. (Korán) 2. (Rushdie)

sátánizmus [ocrt] [Manifestations of Satanism in Catholic Lithuania: the case of www.satan.lt] [Index.hu Fórum topikok: sátánizmus - Sátán miatt halunk meg - A sátán - kisbetüvel...]

satori

Saul lásd Pál apostol

sávuot az elsõ gyümölcs zsidó ünnepe; a Tóra átadásának ünnepe (jrt)

Schillebeeckx, Edward Cornelis Florentius Alfons (sz. 1914) Belga katolikus teológus, a II. Vatikáni Zsinaton tanácsadó. Jézus, Krisztus és az Egyház, valamint más mûveiben bírálta a római katolikus egyház fokozódó konzervetivizmusát, amivel a Vatikán gyanakvását váltotta ki. Hans Küng mellett az õ példáján szokták demonstrálni, hogy az egyházban II. János Pál pápasága alatt tekintélyelvûbb lett a légkör. 

Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst (1768-1834) német filozófus és nagy hatású protestáns teológus, a fordítás, interpretáció, illetve herméneutika mûvelõje és teoretikusa [sep]

Scholem, Gerschom

Schopenhauer, Arthur

Schütz, Roger (Roger testvér,  frère Roger)  - a Taizé Közösség alapítója 

Schweitzer, Albert (1875-1965) protestáns bibliatudós, teológus, filozófus, orgonamûvész, orvos, misszionárius

Scientology, Church of  Szcientológia Egyház vissza / back

$cientology ($zcientológia)  a Szcientológia Egyház kritikusainak ironikus írásmódja. Praktikus haszna, hogy az e kifejezéssel élõ dokumentumról azonnal kiviláglik: nem az egyház számtalan honlapjának valamelyikérõl származik. A Church of Scientology ugyanis meglehetõsen alaposan ellátta domain-nevekkel és kulcsszavakkal az internetet, úgy, hogy ha valaki simán a "Scientology", illetve "Szcientológia" szót üti be mondjuk a google keresõbe, többnyire hivatalos oldalakra mutató linkekkel találkozik.  [google search for 'Scientology', 'Szcientológia'; '$cientology'] 

sékerek shakerek, shakers

sekrestye

semmi

Semmiben Sem Hívõk Egyháza Alapította Iván Gábor (sz. 1966) "Az élet értelme: érezd jól magad a bõrödben" [http://www.p-dox.hu/]

Seneca

sententia communis hittudósok egyetemes véleménye 

Septuaginta (LXX)a Héber Biblia Alexandriában készült görög fordítása, amelyet a hagyomány szerint hetven (LXX) cellájába zárkózott szerzetes a szentlélek sugalmazására szóról szóra egyformán fordított le. [The Septuagint]

Serédi Jusztinián

Seregély István

Sesztov, Lev

Sevillai (Szent) Izidor lásd Izidor, Sevillai (Szent)

Shakespeare és a vallás [Shakespeare and Religion by Aldous Huxley]

Shoghi Effendi Rabbani (1897-1957) 

s'ia, sía, síiták

Simon Róbert

simonia

Sínai-hegy ~ helye

singon

sintoizmus [religiousmovements.org]

Síva [Hindu Encyclopedia]

skolasztika

skolasztikus

skotizmus

Smith, John (1554-1612) baptista

Smith, Joseph (1805-1844) a Mormon Egyház alapítója [biography @ lds-mormon.com]

soá vészkorszak holokauszt holocaust ppai enciklika Jad Vasem Holocauist Memorial 

Society of Friends (Barátok Társasága) Kvékerek Quakers

sociniánusok l. unitáriusok

Socinus, Faustus

Socinus, Laelius

Soka Gakkai Szoka Gakkai mozgalom Daisaku Ikeda 

sola fide egyedül hit által 

Sönderblom, Nathan (1866-1931) az ökumenikus mozgalom úttörõje. 1914-tõl mint svéd lutheránus érsek a háborúba sodródó nemzetek megbékítésén munkálkodott, amiért 1930-ban Nobel-békedíjjal jutalmazták vissza / back

sors

sorsanalízis Schicksalsanalyse

Sozzini l Socinus

Spengler, Oswald (1880-1936) német történetfilozófus 

Spinoza, Baruch (1632-1677)

spinozizmus

spiritizmus lásd nekromancia

Spong, John Shelby - New Jersey-i kálvinista püspök, aki könyvet írt Miért kell a kereszténységnek megváltoznia vagy meghalnia? (Why Christianity Must Change or Die?) címmel. Ebben arra buzdítja a keresztényeket, vallják meg: „Nem az én bûneimért halt meg." Szerinte amíg „ennek a megvallása nem válik általánossá, a kereszténység emberáldozó, pogány vallás marad".[http://www.johnshelbyspong.com/] [Bishop John Shelby Spong Unofficial Fan Web Site] [John Shelby Spong: A Revolutionary, Rational Anti-Religionistvissza / back

Stein Aurél

Stein, Edith

Steiner, Rudolf (1861-1925) Rudolf Steiner

Stendhal, Krister

stetl kicsi kelet-európai város, melyet elsõsorban zsidók laknak (jrt)

stigmák

súdrák A négy rend (varna) közöl a negyedik, a kétkezi munkások (munkások és kézmûvesek) varnája a hindu kasztrendszerben. A súdrák alatt a hindu társadalmi ranglétrán a kasztonkívüliek, a dalitok állnak. 

Süle Ferenc

Sundar Singh (1889-1929) Észak-pandzsábi, eredetileg szikh vallású misztikus gondolkodó, akinek egy látomásában megjelent Jézus Krisztus, s keresztény lett. Miután családja kitagadta, vándorprédikátornak állt. Az indiai szent emberek, a szadhuk (sadhu) sáfrányszín palástját viselte, beutazta Indiát és környékét, végül egy tibeti utazás után veszett nyoma. A maga idejében, fõleg Nyugaton, nagy érdeklõdést keltett. vissza / back

Suso (Seure) Heinrich Von der Göttlichen Weisheit

Suzuki Daisetz Teitaro (1871-1966)

Swedenborg, Emanuel (Svedberg, 1688-1772)  New Church

Swidler, Leonard

Swinburne, Richard

Swing, William E. William E. Swingkaliforniai episzkopális püspök, az Egyesült Vallások Kezdeményezés (United Religions Initiative, URI) alapítója.

Sylvester János

Syzygy az új vallási mozgalmakkal foglalkozó rövid életû nemzetközi folyóirat a kilecvenes évek elsõ felében 

szabad akarat free will Erasmus és Luther vitája akarat szabadsága 

szabadegyházak

szabadgondolkodó szabad gondolkodó vissza / back

szabadkõmûvesek szabadkõmûvesség freemasonry -   Az középkori katedrális-építészetbõl eredõ, annak jelképrendszerét avatási szertartásokon átörökítõ rend, amelynek törvényeit alkotmány (Andersoni Alkotmány, 1723) rögzíti. Eszerint a rend célja az, hogy "eszköz legyen igaz barátság kötésére olyan személyek között, akik nélküle örökös távolságban maradtak volna". [cathen]  [Humanum Genus - Encyclal of Pope Leo XIII on Freemasonry, 1884vissza / back

szabadkõmûvesség Magyarországon

szabadság [Voltaire-abc] [English]

szabadság, akarat szabadsága

Szabó Lajos

szadduceusok sadducees

szadhuk és szvámik sadhuk / saddhu-k és swamik 

szakrális zene [Monory M.A - Tillmann J. A. ezredvégi beszélgetése Dobszay Lászlóval, a Zeneakadémia egyházzene tanszakának vezetõjével]

Szaladdin, Szalah al-Dín

szalám / shalom

szalát salat

Szalézi rend szaleziánusok Don Bosco Bosco szent János

szamádhi samadhi a buddhizmusban meditáció útján elnyert be-látás vissza / back

Szamaritánus, irgalmas; 

szamaritánusok az Északi Királyság (Samaria) lakóinak leszármazottai (jrt)

szanhedrin a zsidók ókori legfelsõbb bírósága (jrt)

Szanszára, szamszára, sansara körforgás örökös körforgás a lét kereke a buddhisták szerint. A buddhisták célja az, hogy elérjék a megvilágosodást, s kimeneleküljenek e körforgásból.

szati (sattee)

Szaúd család [gazdagok]

Szcientológia ® Egyház (Church of Scientology ®) Szcientológia kereszt - Scientology CrossA lelki technológia vallása. L. Ron Hubbard science-fiction író alapította az 1950-es években, a lelki egészség modern tudománya (dianetika) néven. Ma vallásként mûködik, bár üzlet és sajátos pszichológia is. [szcientologia.lap.hu] [A Szcientológia Egyház hitvallása][Szcientológia Egyház Budapest] [ocrt] [Index Page for Articles on ScientologyGerman, Danish, English, Spanish, French, Italian, Dutch] [Scientology Lies][Szcientológia-ellenes oldalak gyújteménye a Yahoo-nál][Secrets of Scientology]
[Inside Scientology/Dianetics How I Joined Dianetics/Scientology and Became Superhuman by Robert Kaufman (az 1995-ös könyv teljes szövege)] [Index.hu Fórum topikok: Szcientológia - vallás? biznisz? maffia? - Szcientológia - Mi az? - Szcientológia - Freezone]

$zcientológia $cientology

szefárdik szefárdok: azok a zsidók, akinek õsei muszlim országokban éltek 

szekta szekták cult cults 

szektaellenes mozgalom anti-cult movement

szekuláris 

szekularizáció

szekularizáció az iszlámban (lásd az iszlám Törökországban címszót is) [Institute for the Secularisation of Islamic Society

szekta [Voltaire-abc] [English]

szellem vissza / back

szellemidézés

Szemirámisz (Sammu-Ramat) 

szent,

szent állat szent állatok

Szent Bertalan éj

szentek közössége

szent ember szent emberek

szent és profán

szentháromság trinitas

szent hely

Szentírás

Szent István Társulat

szent jobb [Árpád v. Klimó: A nemzet Szent Jobbja. A nemzeti-vallási kultuszok funkcióiról]

szent könyv szent könyvek

szentlélek vagy szent lélek vagy szent szellem vissza / back

szentségek

Szentszék, apostoli szentszék:  Róma püspökének és a római kúriának az összefoglaló neve

szentté avatás kanonizáció

szenvedés

szép, szépség [Voltaire-abc] [English]

szeplõtelen fogantatás

szerelem [Voltaire-abc] [English]

szerep- és fantázia-játékok fantázia- és szerepjátékok

Szervét Mihály / Miguel Serveto /Servetus (1511-1553)

szerviták a tizenharmadik században firenzében alapított rend tagjai

szerzetes

szerzetesrend

szerzetesrendek Magyarországon [http://www.katolikus.hu/rendek/index.html]
[Révay Edit: A sziklára épített házak - Katolikus szerzetesrendek a rendszerváltó Magyarországon]

szexualitás, kereszténység és

szexualitás, iszlám és [Dobrovits Mihály: Szex és iszlám]

szexualitás, hindu

szexualitás, vallás és [The God-Idea of the Ancients: or, Sex in Religion by Eliza Burt Gamble]

Sziddhárta l. Buddha

Szikh vallás, szikhizmus (Sikhism) [ocrt] [srigurugranthsahib.org] [szikh keresõ: Sikh Seek] [religiousmovements.org]

szimhá ünneplés (jrt)

Szimhat Tóra a törvények okozta öröm; a szukkot ünnepének utolsó napja (jrt)

szinedrium héberül szanhedrin

szinkretikus, szinkretizmus

szinoptikusok

szkizma (egyház)szakadás raszkol schisma schism

szociáldarwinizmus vissza / back

Szókratész (i. e. kb.470-399) athéni filozófus

szolgáló egyház doktrínája

Szolovjov, Vlagyimir

szombat

szombatosok 

Szondi Lipót Leopold Szondi sorsanalitikus 

szövegritika

szövetség

sztoa sztoikusok sztoicizmus sztoikus etika marcus aurelius epiktétosz seneca

sztupa

Szubud Mozgalom 1953-ban Indonéziában keletkezett, miután az alapító, Mohamed Szubuh (1901-1987) az iszlám misztikus irányzatának, a szúfizmusnak hódoló jávai hivatalnok isteni üzenetet nem kapott elhivatásáról, melyet követõen számos csodát tett, pl. betegeket gyógyított meg. A Szubud  azt hirdeti, az embernek szabadságában áll, hogy a helyes úton járjon. Legfontosabb szerzartásuk a lelki gyakorlat, (latihan kejivaan), amely egyszerre hat „kívül és belül“ – azaz gyógyítja jellemhibáinkat és szebbíti külsõnket. vissza / back

szúfi- vagy dervisrendek

szúfizmus az iszlám - máig élõ - miszticizmusa, amely már az Omajjádák korában kifejlõdött Szíriában és Irakban, s onnan terjedt el az iszlám különbözõ területeire. Nincs egységes rendszere, helytõl és "mestertõl" függõen más és más elemekkel színezõdött. Így például míg Szíriában a keleti keresztény elemek voltak döntõek (s ezeken belül újplatonikus, újpüthagoreus és gnosztikus tanok), Kelet-Iránban buddhista és manicheus tanokkal elegyedik. (simon)  [Hakim Bey: Az utazás mûvészete. Szúfi utazók] [A History of Western Sufismvissza / back

szukkot sátoros ünnep; az õszi betakarítás zsidó ünnepe (jrt)

szükséges [Voltaire-abc] [English]

szunna, szunniták

szúra, szúrák

Szûzen szülés
 
 

vissza / back

 
vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top