A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs


T tabernákulum

Tábor Béla (1907-1992) [Surányi László Tábor Béla-honlapja] [Szabó Lajos--Tábor Béla: Vádirat a szellem ellen] [Százéves születésnap - Kicsoda volt Tábor Béla?]

táboriták

tabu

Tacitus, Cornelius (cca 55- cca 120)

Tagore, Rabindranath (1861-1941) Rabindranath Tagore bengáli költõ és filozófus, Nobel díjas [Columbia Encyclopedia]

Taizéi közösség [a közösség honlapja 26 nyelven]

Tajping Taj-ping felkelés mozgalom

tálib, taliban

tallisz zsidó imakendõ (jrt)

Talmud szóbeli törvények ötödik és hatodik században lejegyzett zsidó gyûjteménye (jrt)

talmudista

táltos

táltoshit

Tamás

Tamás, Aquinói (Szent)

Tamás-keresztények

Tammúz mezopotámai isten

Tamo - Bodhidharma  kinai P’u-t’i-ta-mo vagy Tamo; japán Bodaidaruma vagy Daruma

Tana Bhagat Az indiai Bihárban élõ dravida nyelvû nép nemzeti-vallási mozgalma, melyet az imákban használt "kitartás" (tana) szóról, valamint vezetõikrõl, a "prófétákról" (bhagat-okról) neveztek el. Az I. világháború idején élte virágkorát, késõbb a brit gyarmati hatóságok korlátozták mozgásterüket. (Bellinger 374)

Tanak héber biblia (jrt)

tannák bölcsek, akiknek a vitáit lejegyezték a Misnában (jrt)

tantra

tantrajána tantrayana tantrikus buddhizmus

tao (pinyin dao, japán do) tao

taoizmus  [Taoism Information Page] [Taoism: A Portrait by Douglas K. Chung] [Stanford Encyclopedia of Philosophy: Taoism (Daoism)]

Tao Te-king, (pinjin? Tao Te Ching)

tápiószentmártoni csodadomb

Tarot

Társadalmi Kommunikáció Pápai Tanácsa

tauler jános +1361  német misztikus, dominikánus

Tawney Richard H. (1880-1962),

Taylor, James Hudson (1832-1905) 

Teilhard de Chardin, Pierre teilhardizmus

teista [Voltaire-abc]

teizmus

telekinézis

teleológia, teleologikus

teleológiai istenérv theleological argument 

televangelizing televíziós igehirdetés, vallástelevíziózás

telepátia

Templeton-díj, Templeton Prize
A vallási Nobel-díjként is emlegetett, de azt meghaladó mértékû pénzjutalommal járó kitüntetést John Templeton angol befektetõ alapította 1972-ben azok számára, akik a vallás területén alkotnak újat. Évente, hagyományosan február végén vagy - mint 2003-ban is - márciusban ítélik oda, s május elején,a Buckingam-palotában adják át. A díjazottak között volt Kalkuttai Teréz anya, a dalai láma, az ökumenikus Taizé közösség szerzetese, Roger Schütz, Billy Graham amerikai prédikátor, vagy Szolzsenyicin orosz író. "A tudomány és a vallás közötti híd építéséért" kapta a kitüntetést Paul Davies kozmológus és fizikus, vagy a magyar bencés szerzetes, Jáki Szaniszló, Giordano Bruno és Immanuel Kant mûveinek angolra fordítója, míg a 2003-as díjazott Holmes Rolston coloradói biológus és presbiteriánus miniszter, "a környezeti etika atyja" lett. [www.templetonprize.org]vissza / back

templom [templom.lap.hu]

Templom, jeruzsálemi

templomosok templáriusok

tendai

tenri-kyo  - tenrikjó - a mennyei igazság vallása; a sinto egyik elágazása, amelyet Miki Nakajama (1798-1887) alapított 1838-ban, s amely az oktatást, a térítést és a szociális munkát hangsúlyozza. [religiousmovements.org]

Tenzin Gyamtso, a 14. dalai láma

teodícea theodicea theodicy a teológia azon ága, amely a világban tapasztalható rossz  létezésének Isten jóságával és mindenhatóságával való összeegyeztethetõségét vizsgálja

teofánia, theophania

teokrácia, teokratikus

teológia teologia, theologia theology

teózis theózis

teozófia [skepdic.com]

Teozófiai Társaság [The Theosophical Society - Adyar, India] [A Magyar Teozófiai Társulat honlapja

teremtés

teremtés vagy evolúció (kreacionizmus kontra evolucionizmus)

Teréz, Avila-i, (Szent)

Teréz, Lisieux-i, (Szent)

Teréz anya, Kalkuttai Kalkuttai Teréz Anya

térítés

természet

természetvallás

terror

Tertullianus, Quintus Septimius Florens (160-225) az afrikai kereszténység egyik úttörõje, montánistának mondta magát, de vélhetõen csak azért, hogy az üldöztetésükben szolidaritást vállaljon a montanistákkal. Görög nyelvű munkái mind elvesztek, latinul azonban 31 műve maradt fenn - az első jelentősebb latin nyelvű keresztény életmű. "Credo quia absurdum est" (hiszem, mert lehetetlen) - írta.

test

tetragram tetragramm tetragramma tetragrammaton JHWH

térítés, misszió, küldetés, hódítás

test, testiség
test [Voltaire-abc]

tetoválás

tévedhetetlenség infallibilitás az az I. Vatikáni Zsinaton dogmává emelt nézet, amely szerint a pápa hivatalos megnyilatkozásaiban (ex cathedra) nem tévedhet. 

thaga

thaumaturgia

Theodosius, I. Római (bizánci) császár, [columbia]

theotokosz istenszülõ – Szûz Mária címe

therapeuták Jézus korabeli jámbor zsidó szekta. vissza / back

Theravada (buddhizmus) régiek tanítása hinájána kis szekér [theravada.lap.hu]

Tibet tibeti zászló

tibeti vallások

tibeti buddhizmus „lámaizmus”

Tihanyi Apátság

Tillich, Paul Johannes Oskar (1886-1965)

Tipitaka (páli: három kosár) szanszkritül tripitaka, )

tisztítótûz

titánok

tízparancsolat – dekalógus - amerikai vita arról, hogy alkotmányos-e - - hol született?

tízparancsolat - amerikai államokban zajló vita arról, hogy a középületekben való kifüggesztése vajon alkotmányos-e

TM Transzcendentális Meditáció, Transcendental Meditation [religiousmovements.org]

Toda Joszei (Toda, Josei) (1900-1951)

Tokugava/Tokugawa sógunátus

tolerance [Voltaire's Philosophical Dictionary]

tolerancia (vallási) => türelem (vallási)

tolerancia-levél John Locke Levél a vallási türelemrõl című műve (eredetileg latinul: Epistola de tolerantia) 

tolerancia az iszlámban 

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (1828-1910) Lev Tolsztojvissza / back

tolsztojanizmus

toltékok

tomizmus

Tomka Miklós vallásszociológus

Tóra zsidó törvény; Mózes öt könyve (jrt) 

Torá mi-Sináj az a hitelv, mely szerint a Tórát Isten adta Mózesnek (jrt)

Tordai Országgyûlés  Az 1568-as tordai országgyűlést  Európa első vallási türelmi rendeletének megalkotójaként ünneplik, elsősorban azért, mert az akkori, Európa-szerte vallásháborús időkben egyszerre nyilvánította recepta religiónak, vagyis elfogadott, "bevett" felekezeteknek nyilvánította a pápista, a lutheránus, a kálvinista és az unitárius hitvallásokat. E törvény, igaz, valóban példa nélkül állt a kor Európájában, ám mindössze három évig volt korlátozás nélkül érvényben, s más felekezeteket, például a főként a románokat tömörítő ortodox egyházat nem nyilvánította bevett vallásnak. vissza / back

torinói lepel

török hódoltság hódoltság, Magyarország három részre (a Habsburg Magyar Királyságra, a török portának adózó, s ennek fejében autonóm Erdélyi Fejedelemségre, illetve a középsõ, török megszállási övezetre) szakadásának idõszaka. [Múlt-kor történelmi portál: A törökkor fordulópontjai]

Törökország: az iszlám Törökországban

torontói áldás Toronto Blessing 1994 január [religiousmovements.org]

Torquemada, Juan de (1388-1468) domonkosrendi szerzetes, hitvédõ, bíboros

történészvita (Historikerstreit) 1. Richard von Weizsäcker nyugatnémet államfõ által az európai háború végének 40. évfordulóján, 1985 május 8-án mondott emlékbeszédében indított társadalmi vita a nácizmus és a holokauszt okairól és következményeirõl 2. az 1986-ban a Frankfurter Allgemeine Zeitung hasábjain indult Historikerstreit - az a híressé vált  történészvita, amelynek résztvevõi mint németek vállalták a történelmi felelõsséget azokért a történelmi bûnökért, amelyekért személy szerint nem voltak felelõsek.  [Der Historikerstreit - Zusammenfassung @ nachkriegsdeutschland.devissza / back

totem

Totem és tabu

totemizmus

többnejûség

törvény Törvény

törvények – polgári és egyházi törvények [Voltaire-abc]

történelmi materializmus

törzsi vallások

totalitárius szekta totalitarian sect elõször Alexandr Dvorkin által használt kifejezés [interview with Dvorkin]

Toynbee, Arnold (1889-1975) Arnold ToynbeeAngol történész, történetfilozófus, aki Tanulmány a történelemrõl (A Study of History) címû fõmûvében - mint korábban Oswald Spengler A Nyugat alkonyában, vagy legutóbb Samuel Huntington a Civilizációk Összecsapásában - a civilizációkat élõlényekhez hasonlítja, amelyek születnek, bölcsõben ringanak, virágoznak, megérnek, majd lehanyatlanak s elpusztulnak. Toynbee a civilizációk életrajzán kívül egymástól való származásukat, vagyis a családfájukat is elemezte. [A. Toynbee: A vallás a történész szemével]

tradíció (hagyomány) 

tradicionalitás (Guénon, Evola, Dúl Antal stb.) [tradicionalitas.lap.hu]

tradicionalizmus

trance channeling lásd channeling

transz trance ld médium

transzcendencia

traszcendens

transzcendentális

Transzcendentális Meditáció, Transcendental Meditation, TM

transszubsztanciáció – trassubstantiatio - transsubstantiation

Trencsényi-Waldapfel Imre [Mitológia

Trenti Zsinat Trentói Zsinat, Tridentinum

Trentói (Trenti, Tridenti, Trienti) Zsinat, Tridentinum  A római katolikus egyház által 1542-ben a reformáció visszaszorításának érdekében összehívott zsinat, amelyet a katolikusok a 19. egyetemes zsinatnak tekintenek.  Megszakításokkal 1545-tõl1563-ig ülésezett az észak-olaszországi Trentóban (latin Tridentum;  német Trient; angol Trent). A tridenti (trentói, trienti, trenti) zsinat A protestánsok, akik szabad zsinatot szorgalmaztak, ahol bárki felszólalhat és szavazhat, nem vettek részt. Az õ távollétükben mondta ki a Tridentinum az érvényben levõ dogmák sérthetetlenségét, hozott szigorú határozatokat a házasság felbonthatatlanságával kapcsolatban, s éppen a velük vívott harc sikeressége érdekében döntött a papképzés sikerességének és az egyház erkölcsi állapotának helyreállításáról. 

trialógus (zsidó-keresztény-muszlim)

trichotómia az a nézet, hogy az ember három részbõl: testbõl, lélekbõl és szellembõl áll vissza / back

Tridentinum, Tridenti Zsinat Trentói Zsinat, Tridentinum

Trienti Zsinat Trentói Zsinat, Tridentinum

trimurti

tripitaka (szanszkrit) lásd tipitaka (páli: “három kosár")

Troeltsch, Ernst (1865-1923) Ernst Troeltsch

tudás

tudás és hit =>hit és tudás

tudomány

Tuka ("halhatatlanság") A Fidzsi-szigeteken 1873-ban keletkezett vallási mozgalom, amely a szigetlakó Ndungumoi prófétikus igehirdetéseire megy vissza; a kultusz középpontjában a halhatatlanságot adó víz áll. (tuka=halhatatlanság) (Bellinger 388)

tulku

túlvilág

tükhé, tyche gör. szerencse

türelem (vallási)

türelem [Voltaire-abc]

Tutu, Desmond (sz. 1931)

Tylor, Edward Burnett (1832-1917) Angol "armchair anthropologist", aki Primitive Culture c. mûvében az animimista vallást írja le

Tyndale, William (1494-1536) angol bibliafordító; máglyán égették meg 
 
 

vissza / back

 

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top