nem önkényuralmi jelkép: TENGERI CSILLAG vörösre festve!

Isten országa, utópia, szolidaritás

(beszélgetés a kapitalizmusban*)


* a kommunizmusról, mint olyasvalamiről, ami nem átkos, hanem áldott és/vagy kívánatos és/vagy követendő és/vagy megfontolandó és/vagy szükségszerű és/vagy utópisztikus és/vagy valóságos, no és persze érdekes és fontos vitatéma a szemünkben.
A beszélgetés színhelye: Intermedia Intézet H-1063 Budapest  Kmety Gy.  utca 27. (Bajza utca sarok)
Időpont: 2005. december 10. szombat 17 óra.

résztvevők:

Bulányi György piarista tanár, a Bokor katolikus bázisközösségi mozgalom alapítója; Tamás Gáspár Miklós filozófus, Vida János sinológus.

Richard Barbrook:

A Cyber.Com/munista Kiáltvány

Az amerikai neoliberalizmus prófétái a huszonegyedik század elején a digitális utópia közeli elérkezését hirdetik. Úgy hiszik, hogy a kibertér piacán belül az ipari termelés zsivaját és zűrzavarát a súrlódásmentes kereskedés váltja fel. Azzal az igénnyel lépnek föl, hogy a vállalkozók, befektetők és ideológusok elitje élharcosa legyen majd annak a digitális életsílusnak, amely végül mindenki számára elérhető lesz. E jobboldali guruk még a fejlődésünket is ahhoz az egyre privatizáltabb jövőhöz mérik, amelyben ők fogják birtokolni az új technológiákat: számítógépeket, mobiltelefonokat, dekódereket és internet-kapcsolatokat.

Ez a neoliberális futurizmus paradox módon a szovjet kommunizmus prekoncepcióit visszhangozza. Joszif Visszarionovics Sztálin a harmincas években  a fejlődést éppúgy a modern termékek (acél, autók, traktorok, szerszámgépek) növekvő kibocsátásának utópiájához mérte. Az egykori Szovjetunióban is a felvilágosult kisebbség vezette a végső emancipáció felé a tudatlan tömegeket. Közismert, hogy a sztálinisták a jövőbeli felszabadulás ígéretével igazolták az ellenzéki hangok erőszakos elhallgattatását. A Szovjetunió ugyan régóta nincs már, az amerikai neoliberalzmus ideológiáját mégis a kommunizmus sztálinista változata ihleti.

élcsapat párt    digitális írástudók (digerati)
ötéves terv    új paradigma
traktoros fiú    számítástechnikus
Harmadik Internacionálé    Harmadik Hullám
Moszkva    Szilícium-völgy
Pravda    Wired Magazine
vonalas    egyedi
szovjet demokrácia    elektronikus városháza
liszenkóizmus    memetika
gyártó társadalom    felhalmozó társadalom
új szovjet ember    poszt-ember
sztahanovista norma-túlteljesítés    túlhajszolt szerződéses munka
tisztogatások    áramvonalasítás
orosz nacionalizmus    kaliforniai sovinizmus

A legtöbb politikus, vállalati vezető és szakértő szerint a neten végzett szellemi munkának árucikké kell válnia, és copyrighttal kell levédeni. Mindazonáltal azok a tudósok, akik a számítógépekkel történő kommunikációt feltalálták, az egyetemi ajándékgazdaság keretei között dolgoznak. Következésképpen az információ szabad áramlását a Háló technikai és erkölcsi keretei között képzelik el. Az idők során a felhasználók megbabonázott köre a tudósoktól a hobbyistákon át egészen a széles tömegekig terjedt. Az új tagok szükségképpen nemcsak megfigyelői a rendszer technikai szabályainak, de következetesen ragaszkodnak is bizonyos társadalmi konvenciókhoz. Anélkül, hogy egyáltalában gondolnának rá, az emberek folyamatosan cserélik egymás között az ingyenes információkat. Személyes erőfeszítéseik továbbadásáért cserébe a net-használók mindannyiszor sokkal nagyobb munkamennyiség eredményét kapják vissza másoktól.

 Noha sok online tevékenység egyszerű, számos együttműködés igen kifinomult eredményt hoz, mint például a Linux operációs rendszer, vagy az interaktív zeneművek. Most a nethasználók az együttműködésnek sokkal hatékonyabb és élvezetesebb módját: a kiber-kommunizmust fejlesztik.

 
áru    ajándék
bezárkózás    nyitás
szerzői jogok    kalózkodás
rögzítettség    folyamatos változás
termék    folyamat
szabadalom    nyílt forráskód
digitális titkosítás    szabad letöltés
eredeti felvétel    a legújabb remix
szűkösség    bőség
elidegenedés    barátság
piaci verseny    hálózati közösségek
elektronikus kereskedelem (e-commerce)    kiber-kommunizmus (cyber-communism)

Azoknak, akik nosztalgikusan ideológiai biztonságra vágynak: a Háló e két ellentmondásos felfogása között nincs kompromisszum. A digitális jövőnek homogénnek és makulátlannak kell lennie. Bár a kibertérből a zajos és zavaró tényezőket kiküszöbölni nem lehet. A dialektikus ellentétek szintézisének ugyanakkor pragmatikus okai vannak. Az e-kereskedelembe való belépés olcsósága a Hálón meglévő tulajdon-határok hiányának függvénye. A high-tech ajándékgazdaság gyors terjedését a nagy társaságok által eladott hardver és szoftver teszi lehetővé. A nethasználók mindenek fölött azt a munkamódszert honosítják meg, amely a saját érdekeik szempontjából a legelőnyösebb. Bár egyfelől néha az e-kereskedelem elkötelezettjei,  gyakran mégis a high-tech ajándékgazdasággal való együttműködést részesítik előnyben. Sok társadalmi tevékenységet már jó ideje önkéntes munkával, illetve adományokból szerveznek meg. Most, a net-korszak hajnalán ez az ajándékgazdaság a piaci versennyel keveredik a modernitás élvonalában. Virágzó társadalomban élvén sok ember egyedül azért dolgozik, hogy digitális alkotásaiért főnökei elismerését elnyerje.

Az elmúlt két évszázad során a rokonság és barátság intim kötelékei egyidejűleg gátolták és segítették a piaci versenyhez szükséges személytelen kapcsolatokat. A modern mindig együtt élt a hagyományossal. Most, a kibertérben, az ajándékok cseréjét erősíti is és gyengíti is az árucsere. A modernnek szintézisre kell jutnia a hiper-modernnel. Távolról sincs szükség már a hősi elit vezetésére, a hétköznapi ember ma sikeresen alkotja meg saját utópiáját. A Háló korában a kiberkommunizmus (cyber-communism) mindennapi gyakorlattá válik. A digitális jövő zajos fesztiválnak készül.


A kiber-kommunizmus dialektikája
Tézis:    áru-munka

             e-kereskedelem

             reakciós modernizmus
Antitézis:
   ajándék-herdálás

             ünnepélyes ajándékozgatás

             forradalmi modernizmus-ellenesség
Szintézis:
   ajándék-munka

             hálózati közösségek

             forradalmi modernizmus


 fordította: Gerlóczy Ferenc és Szent-Iványi Ilona

Richard Barbrook a londoni Westminster Egyetem Hypermedia Research Center (www.hrc.wmin.ac.uk) munkatársa
(Az eredeti angol szöveg itt található)
. Barbrook újabb és terjedelmesebb írása a The Hi-Tech Gift Economy

email:

 

moderátor: Gerlóczy Ferenc újságíró, házigazda: Sugár János, az Intermédia Intézet tanára.
vissza / back