tengeri csillag - nem önkényuralmi jelkép

Isten országa, utópia, szolidaritás

(beszélgetés a kapitalizmusban*)


*a kommunizmusról, mint olyasvalamiről, ami nem átkos, hanem áldott és/vagy kívánatos és/vagy követendő és/vagy megfontolandó és/vagy szükségszerű és/vagy utópisztikus és/vagy valóságos, no és persze érdekes és fontos vitatéma a szemünkben.
"Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs;  és akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék". 
(Lukács 3:11)


A létező beszélgetés

[szövege itt olvasható - videón itt megnézhető]


2005. december 10-én szombaton 17 órától megtartottuk a várt, s ezeken az oldalakon már jó előre beharangozott (bár némi internetes figyelmet jobbára csupán a nol.hu pár napig miránk mutató linkjének köszönhetően keltett) beszélgetést az Intermédia Intézetben, a Kmety utcában, Bulányival és TGM-mel (Vida János, influenzája miatt, sajnos nem jött el).

Ettől kezdve ez a weboldal sürgős megújításra szorul. December 10. előtt még a Kommunista Kiáltvánnyal mutathatott talán némi analógiát, amennyiben valamire készült, valamit tervezett, s a megvalósításában való részvételre buzdított ("gyertek el"); sőt, valamit mintegy kikiáltott, mint Marx és Engels annak idején a kommunizmust . Igaz, mi nem kiáltottunk ki többet, mint azt, hogy egy pap (aki a létezett szocializmusban 56 előtt és után is börtönben ült, s akit egyháza kitiltott a templomokból), egy volt liberális (ma libertárius-baloldali: anarchista) filozófus, valamint egy sinológus (aki életét főleg kínai, japán és koreai nyelvekből való fordításokból tengeti - s végül el se jött) - beszélgetni fognak, közönség előtt.

Hogy miről? Először annyit hirdettünk meg: "a kommunizmusról". Ez a puszta szó többekben akkora visszatetszést keltett, hogy mi, hajolván a kompromisszumra, e szó-mumust kisebb betűkből szedtük, s kompromisszumosan még új címet is adtunk a beszélgetésünknek - ennek az oldalnak a tetején még ez olvasható; az eme szöveget lezáró vízszintes vonal alatt olvasható az az utolsó szöveg, amely még a tizedikei beszélgetés előtt íródott.

Volt tehát egy "létező beszélgetés" (s szövege itt olvasható), (videó-streamje pedig itt látható) amelyhez immár mint múltunk darabjához viszonyulhatunk, a benne elkövetett hibáinkkal kapcsolatban önkritikát gyakorolhatunk, s főként, feldolgozhatjuk nemcsak mindazt, ami a beszélgetés után "bennünk maradt" (vagyis amit monomániáinkból idő híján nem volt alkalmunk elmondani), hanem azt is, mind, amire minket e létezett beszélgetés inspirált.

A beszélgetők osztották azt a nézetet, hogy a kapitalizmus igazságtalan és a hatalom kártékony. Bulányi azt mondta, az igazságos társadalom kialakulásának és a békének  a legfőbb akadálya a pleonexia, a többet birtokolni akarás. TGM szerint az ember szabadnak és és jónak születik; a mi társadalmunkban még bérrabszolgaságát is "szabadon" gyakorolja,  rosszá mégis a társadalom teszi.

A piac le tudott rombolni minden korábbi hatalmat, mert  képes szabályozni önmagát (rajta kívül először talán az internet válik alkalmassá erre a szemünk előtt, mely csak részben piaci, részben az éppen általa globalizálódó ajándékgazdaság része) - mára azonban az önmagát egyre csak tovább önszabályozó piac maga vált életünket és társadalmunkat meghatározó hatalommá.

Egyetértés volt abban is, hogy kilépni e fogaskerékből  egyénileg, vagy egy-egy közösség erejéig, persze, lehet. No, de akkor mi lesz a Földdel? Ha nem hiszünk sem a hatalomban, sem a pénzben, sem a pénz hatalmában, s mindehhez hozzá még az erőszak alkalmazásáról is lemondunk  - akkor vajon mitől lesz jobb az embereknek általában, globálisan, itt, ezen a Földön?

Vagyis egyénileg bárki kiiratkozhat a kapitalizmusból - de hogy az emberiség jövőjét hogyan befolyásolhatná (ha egyáltalán) egy még a piacnál is szabadabb, mert az ember kiteljesedére, nem pedig többet birtoklására irányuló kooperatív és önkorlátozó fordulat, tegnap december 10-én este nem tudta meg senki. Hogyan s mikor válhat (válhat-e?) - a tömegtársadalom - kis közösségek hálózatain át összekapocsolódó - kritikus erkölcsi ellenzéke
kritikus tömeggé? A szombati beszélgetés a kérdést nyitva hagyta. Sőt nem is tett mást, csak kérdést kérdésre halmozott. A választ, Testvér, ide-oda fújdogálja a szél. Néha mifelénk is árad némi fuvallat belőle; olyankor lélegezzünk nagyot és kérdezzünk tovább!

Részletebben nemsokára.

.............

pár óra múltán:

Most hallgatom vissza a magnóról a beszélgetést, ami nemsokára írott szöveggé lesz. Némi türelmet kérek addig. Most csak egy rövid szó szerinti idézet Bulányitól:

"Állítom, most nyolcvanhét esztendős vagyok, civil emberek - nem hatóságok - részéről a legsúlyosabb, amit el kellett szenvednem, hogy egy fiatalember, amikor a buszra fölszálltam, azt mondta, hogy "maga marha, nem tud vigyázni?!".

Gerlóczy Ferenc (2005. december 11. vasárnapról 12. hétfőre virradó éjjel)

[megjegyzés 2005. december 20-án: a szöveg már olvasható, beszelgetes.html címen]A beszélgetés színhelye
: Intermedia Intézet H-1063 Budapest  Kmety Gy.  utca 27. (Bajza utca sarok)
Időpont: 2005. december 10. szombat 17 óra.

résztvevők:

BULÁNYI GYÖRGY piarista tanár, a Bokor katolikus bázisközösségi mozgalom alapítója; TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS filozófus, VIDA JÁNOS sinológus.


moderátor: Gerlóczy Ferenc újságíró, házigazda: Sugár János, az  Intermédia Intézet tanára.

Gyurka bácsi, Gazsi (TGM) és János mindhárman kommunisták a szó valamilyen (egymástól igen különböző) értelmében – de egyik sem úgy, hogy azt bármiféle értelemben is "átkosnak" kellene tekintenünk.


A kommunizmus két vezéralakja 
a Názáreti Jézus és a trieri Marx Károly ember emberrel való egyenlőségét hirdették. (Ahogy egyébként Keresztelő János, illetve Engels Frigyes is.)  És sokan mások..., időközben és azóta.
Beszélgetésünk résztvevői is.


Mi nem akarjuk meghatározni a kommunisták körét - de azt előre meg kívánjuk jegyezni: nem az átkosra gondolunk, amikor kommunizmusról beszélni merünk.


(Ha identitás-meghatározás kérdésében érvényesnek fogadjuk el az öndefiníciót, azzal a tapasztalattal találjuk szemben magunkat, hogy eddig még egyetlen - bármennyire átkos - rezsim sem nevezte birodalmát és/vagy szemétdombját kommunizmusnak! Ez faktum! Hruscsov ugyan kijelentette, hogy a Szovjetunió már a kommunizmust építi  /miközben, mi, többi szocialista ország még csupán a szocializmust, azaz a kapitalizmus után következő, de a céltól, a kommunizmus ideá(l)jától még oly messzire lemaradó közbülső fejlődési fokot építettük/,  pár évvel később azonban Brezsnyev már visszakozó ukázt adott ki, mely szerint a Szovjetunió még nem kommunizmust, hanem csak "fejlett szocializmust" épít. "Kommunizmus", mint rendszer, soha sehol nem létezett! Az átkos rendszerek soha sehol nem votak kommunisták! A kommunizmus falra festett ördöge szalmabábu! Aki a kommunizmusra ráugrik, árnyékra vetődik.)


Ha beütjük a google-ba: "beszélgetés a kommunizmusról", mindössze két linket találunk (az egyik közvetlenül, a másik közvetve ide mutat). Ha azt írjuk be: "átkosban", rögtön 25 ezer találatot kapunk.


A "kommunizmus" ma már nem totem, de már és még tabu.


A mai totem (ami nem tabu): a kapitalizmus. A kapitalizmusban is mindenki "egyenlő", hiszen "minden közlegény a tarsolyában hordja a marsallbotot", "akárkiből lehett Napóleon", "a kifutófiúkból is lehetnek Rockefellerek", "merjünk nagyok lenni" és így tovább. De vajon hová vezet, ha mindenki Napóleon, Rockefeller (nagy: a többieknél nagyobb) akar lenni?


Kicsinek kell lenni, szerénynek kell lenni, ahogy Bulányi atya mondja. Ha a Föld minden lakójára egy képzeletbeli tallér jut, az, aki magának és az övéinek két vagy több tallérra tart igényt, ama plusz tallérokat másoktól tudja csak elvenni. Személyes szabadság és önkéntesség nélkül ugyan nem lehetséges egyenlőség és testvériség: de személyes szabadságunkat ma muszáj - önkéntesen - korlátoznunk, s önmagunk rovására pozitíve diszkriminálnunk a többieket, a "másikat", a "másmilyet", a hátrányos helyzetűt; a magukat artikulálni kevésbé, vagy nem tudók (például a bioszféra) érdekeit - és "szeretnünk ellenségeinket is".


Beszélgessünk az együttműködés társadalmáról! Lehet-e hatékonyabb a kooperáció, mint a verseny? Az internet tapasztalatai szerint igen. Más interpretációban: is. De az nem lenne igaz, ha azt válaszolnánk: "nem".


linkek ad hoc csokra a kommunizmus, pacifizmus, anarchizmus, hegyibeszédkereszténység, feminista és felszabadítási teológia, szabad szoftver, ajándékgazdaság, utópizmus és hasonlók tágköréből itt


a moderátor néhány cikke és jegyzete a kommunizmus tágköréből

 

Marx és Engels Kommunista Kiáltványa itt található magyarul.

Friedrich Engels: A kommunizmus alapelvei

Richard Barbrook Cyber.Com/munista Kiáltványa magyarul itt - az angol eredeti itt

*

VIZUÁLIS MEMENTO:  A kapitalista rendszer piramisa (Industrial Worker, 1911.)

*

SZELLEMI MEMENTO:
A nemcsak szabadságot és egyenlőséget és terstvériséget, de ezek szellemi gyúelegyét: pacifista kommunizmust is hirdető Názáreti Jézus lejegyzett szavai ezek:

"Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek,
Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.
Aki egyik arcodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, a ki felsõ ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se.
Mindennek pedig, aki tőlerd kér, adj; és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza.
És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal." (Lukács 6:27-31)
*

FEEDBACK:

További információk folyamatosan!!! Addig is várjuk a kérdéseket, hozzászólásokat,
és az új kommunista jelszavakat a
kommunizmus-vita@fw.hu email-címre.
A legújabb jelszót Kovács János budapesti böngészünk küldte be:
"Erkölcsi világforradalom - vagy lassú, fájdalmas bolygóhalál?!"

Koltai László nem jelszót, hanem hozzászólást küldött: Tulajdon és szabadság című levele itt olvasható.

*


 
vissza / back